Γερασμένα «βατράχια»

HELLAS_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΔΥΝΑΜΕΙΣ_ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η οικονομική κρίση και η έλλειψη προσωπικού πλήττουν το Σώμα του Πολεμικού Ναυτικού.

[dropcap size=small]Τ[/dropcap]α 60 χρόνια γιορτάζουν φέτος οι Έλληνες βατραχάνθρωποι και η σημαντική αυτή για κάθε μονάδα επέτειος βρίσκει τα «βατράχια» του Πολεμικού Ναυτικού σε ένα σταυροδρόμι εξελίξεων, σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομι­κή συγκυρία για τηv Ελλάδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το ΓΕΝ.

Η αναβάθμιση των επιχειρησι­ακών δυνατοτήτων, η αναπλήρωση του πολύτιμου προσωπικού που για διάφορους λόγους έχει φύγει από τη Μονάδα, η εξεύρεση των κατάλληλων τό­πων εκπαίδευσης αυτών, η σχεδίαση παροχής αποτελεσματικής ασφάλειας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις ερευνών και άντλησης (οψέποτε) αερίου ή πετρελαίου από τις ελληνικές θάλασσες εί­ναι μερικές μόνο από τις προ­κλήσεις που αντιμετωπίζει την εποχή μας η Διοίκηση Υποβρυ­χίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του ΓΕΝ.

Αναβάθμιση

©ΓΕΕΘΑ | Άσκηση «ΚΥΜΑ 02/17»

Στην εποχή μας η ΔΥΚ διοικητικώς αποτελεί μια από τις Διοικήσεις του Αρ­χηγείου Στόλου, ενώ επιχειρη­σιακούς -μέσω αυτού- υπάγεται στη Διακλαδική Διοίκηση Ειδι­κών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ, μαζί με τις επίλεκτες δυ­νάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων (Ζ΄ΜΑΚ, EΤΑ, 31η MΕΕΔ). Το άριστα εκ­παιδευμένο προσωπικό της υπη­ρετεί επίσης πάνω στα πολεμικά πλοία του Στόλου στη διάρκεια επιχειρήσεων και αποστολών, καθώς και στο Κέντρο εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (KΕΝΑΠ), που εδρεύει στη Σού­δα της Κρήτης, υπάγεται στο ΓΕΕΘA και λειτουργεί επ’ ωφελεία του ΝΑΤΟ και με διακλαδικό και πολυεθνικό προσωπικό.

Η αντιμετώπιση των συγχρό­νων ασύμμετρων απειλών, ιδί­ως σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την προστασία των θαλάσσιων εγκαταστάσεων και πλοίων που αφορούν ερευ­νητικά πλοία και εξέδρες άντλη­σης αερίου/πετρελαίου αποτε­λούν δυο νέα πεδία δράσης για τη ΔΥΚ.

Για να υλοποιηθούν, όμως, όλες αυτές οι αποστολές χρειά­ζονται άνδρες άριστα εκπαιδευ­μένοι και αποφασισμένοι για την εκτέλεση των αποστολών που θα τους ανατεθούν. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εύκολο, γιατί για την πλήρη εκπαίδευση ενός και μόνο βατραχανθρώπου απαιτούνται τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια, ώστε αυτός να είναι επιχειρησι­ακός και να ενταχθεί οργανικά σε κάποιο «στοιχείο» (το μικρό­τερο οργανικό επιχειρησιακό τμήμα της ΔΥΚ).

Τα Μνημόνια και οι επαχθείς οικο­νομικοί όροι που επιβλήθηκαν, ιδί­ως στο προσωπι­κό των Ε.Δ., είχαν ως αποτέλεσμα πλήθος εκπαιδευ­μένων βατραχαν­θρώπων να εγκαταλείψει τη ΔΥΚ, είτε συνταξιοδοτούμενο, για στε­λέχη παραγωγι­κών σχολών, είτε μη ανανεώνοντας τις συμβάσεις αν ήταν ΕΠΟΠ/ΕΜΘ. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήπο­τε αιτία, η ΔΥΚ είδε μέσα στην τελευταία οκταετία της κρίσης να αυξάνεται κατακόρυφα ο μέ­σος όρος ηλικίας του προσωπι­κού της από 26 χρόνια που ήταν πριν από μια δεκαετία, στα 37 (!) τώρα. Και ένας άνδρας σχε­δόν σαραντάρης, οικο­γενειάρχης, δεν έχει πλέον ούτε τις φυ­σικές αντοχές αλλά ούτε και τη… φυσική κα­λώς εννοούμενη- «τρέλα» που απαιτείται για κάποιον άνδρα των ειδικών επιχειρήσεων!

Περικοπές

Μια προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους «βάτραχους» αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, και Στόλου, αντι­ναύαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο, οι οποίοι έχουν διατελέσει αμφότεροι διοικητές της ΔΥΚ και γνωρίζουν άριστα το όλο ζήτη­μα, για να ανανεωθεί το έμψυ­χο δυναμικό της με την ένταξη σε αυτήν 25 Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) για τριετή (2+1) υπηρεσία, δεν έχει εισέτι αποδώσει τα αναμενόμενα. Την όλη κατάσταση επιδεινώ­νει ακόμα περισσότερο η πρό­σφατη απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ να περικοπούν δραστικώς (εκ νέου) τα επιδόματα των βατραχανθρώ­πων (αλεξιπτωτιστού, υποβρυχί­ου καταστροφέα και εκρηκτικών) για να τα λαμβά­νουν πλέον μόνο όσοι υπηρετούν σε ΔΥΚ και ΚΕΝΑΠ, όπως και σε όλους τους συ­ναδέλφους τους των Ειδικών Δυ­νάμεων όλων των Κλάδων. Έτσι, τώρα το βά­ρος της επιλογής για να μετα­τεθεί ένας βατραχάνθρωπος σε θέση εκτός των προαναφερθεισών μονάδων θα πέφτει στον δι­οικητή της ΔΥΚ, ο οποίος έτσι θα πρέπει να αποφασίζει ποιος άνδρας του θα συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα που παίρνει τώρα και ποιος θα δει επί πλέον περικοπές κατά -σχε­δόν- 50%!

Εκπαίδευση μετ’ εμποδίων

Είναι γνωστό ότι η ΔΥΚ έως πριν από μερικά χρόνια του­λάχιστον είχε τρία μέρη για την επιχειρησιακή εκπαίδευ­ση του προσωπικού της. Τη Γυάρο, τις Φλέβες και την Πλατειά – οι δύο τελευταίες στον Σαρωνικό. Πριν από με­ρικά χρόνια η κυβέρνηση αποφάσισε να ανακηρύξει ολόκληρη τη Γυάρο, και όχι το νότιο τμήμα της, όπου είναι οι γνωστές εγκαταστάσεις-φυλακές, χώρο μνήμης και «Μουσείο Αντίστασης». Έτσι σταμάτησε πλήρως η εκπαί­δευση εκεί. Στις Φλέβες, όπου γινόταν εκπαίδευση στα εκρηκτικά και βολές φορητού οπλισμού και ασκήσεις, είχαν σημειωθεί συνεχείς διαμαρτυρίες της εκάστοτε δη­μοτικής Αρχής της Βουλιαγμένης και της διοίκησης του ξενοδοχείου «Αστήρ». Έτσι περιορίστηκαν οι εκεί εκπαι­δεύσεις δραστικώς, μέχρις ότου η παρούσα πολιτική ηγε­σία του ΥΠΕΘΑ ενέταξε τις Φλέβες και τη Φλεβοπούλα σε ένα από τα δέκα περίπου «φιλέτα» για την αξιοποί­ηση της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. Έτσι «πάνε» και οι Φλέβες. Μία φήμη λέει ότι στη θέση της το προσωπι­κό της ΔΥΚ θα εκπαιδεύεται σε άλλη νησίδα του Σαρωνικού, πολύ κοντά στην Πελοπόννησο, με αρχαιολογικά ευρήματα, που η μισή όμως ανήκει σε ιδιώτη εφοπλιστή, ο οποίος προτίθεται να παραχωρήσει το τμήμα που του ανήκει για την εκπαίδευση των βατραχανθρώπων. Αρκεί να το θέλουν και οι… αρχαιολόγοι, θα προσθέταμε εμείς.

Του Λεωνίδα Σ. Μπλαβέρη[email protected]
(Παραπολιτικά-23/09/2017)

Πηγή: Σταράτα Λόγια

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

2 Απαντήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.