Η πτώση και … η άνοδος του Mirage 2000 EG

©ΓΕΑ

Του Ηλία Νταλούμη

[dropcap size=small]Σ[/dropcap]το προηγούμενο τεύχος της «Α&Δ» είχαμε αναφερθεί στην πτώση του Mirage 2000 EG, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των Σποράδων και της Εύβοιας. Να θυμίσου­με τι είχε γίνει τότε. Τη Δευτέρα 29 Μαΐου, σε περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου, νό­τια των Σποράδων, τα τέσσερα μαχητικά Mirage 2000 EG της 332, που είχαν απο­γειωθεί από την 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα, επρόκειτο να εκτελέσουν άσκη­ση αναχαίτισης «2 προς 2». Στις 12:15, ο «Νο2» του ενός σχηματισμού ανέφερε ότι παρουσίαζε πρόβλημα και έσβησε ο κινη­τήρας του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του υποσμηναγού χειριστή, ο κι­νητήρας δεν επανεκκίνησε κι έτσι αυτός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Mirage 2000 EG με αριθμό 239. Στη συνέχεια, ο χειριστής περισυνελλέγη από ελικόπτερο Super Puma που τον μετέφερε στο 251 Γε­νικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στην Αθή­να, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι γενικώς καλά στην υγεία του. Η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 13:30.

Όμως αυτό ήταν μόνον το πρώτο μέ­ρος της υπόθεσης, γιατί υπήρξε και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό και άκρως ενδεικτικό των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι πτώσεις αερο­σκαφών -για διάφορες αιτίες- είναι κάτι απολύτως αναμενόμενο σε όλες τις Αερο­πορίες του κόσμου. Εκεί που όλοι οι ειδι­κοί δίνουν το βάρος τους είναι στα αίτια των πτώσεων, ώστε αυτές να προλαμβά­νονται στο εξής. Επομένως, η ανεύρεση των αιτίων αποτελεί μια εξαιρετικά σημα­ντική δουλειά, η οποία μάλλον περνά απα­ρατήρητη πίσω από το τυπικό «Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν από αρμό­δια επιτροπή». Για τη διαπίστωση των αιτί­ων δεν αρκούν οι ανθρώπινες μαρτυρίες όσων εμπλέκονται σε ένα ατύχημα. Πρέπει να ερευνηθούν και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τις σχετικές συσκευές του αεροσκάφους. Να δουν, δηλαδή, τι έχει καταγραφεί στο αποκαλούμενο «μαύρο κουτί», αλλά και σε άλλα στοιχεία του αε­ροσκάφους, όπως π.χ. ο κινητήρας.

Βίντεο: Διάσωση Ιπταμένου μετά από την εγκατάλειψη της 29ης Μαΐου

Στην προκειμένη περίπτωση τα πράγ­ματα ήσαν δύσκολα. Η θάλασσα, στην πε­ριοχή της πτώσης του Mirage 2000 EG 239, είναι βαθιά και δεν αρκεί κάποιος να γνωρίζει απλώς την περιοχή. Πρέπει να ξέ­ρει το ακριβές σημείο. Αλλιώς ψάχνει στο άγνωστο. Όμως εδώ φάνηκε το υψηλό­τατο επίπεδο που διαθέτουν οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τον εντοπισμό και την ανέλκυση των τμημάτων του Mirage 2000 EG 239. Καλύτερα να δούμε πως εξελίχθησαν τα γεγονότα ημερολογιακά:

Τρίτη 30 Μαΐου – Πέμπτη 11 Ιουνίου 2017

Πραγματοποιήθηκαν διελεύσεις με τη χρήση κατάλληλης συσκευής Underwater Locator Beacon (ULB) από στελέχη της Κι­νητής Ομάδας Συντήρησης Υποβρύχιων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ) σε όλα τα διαθέσιμα στίγματα που δό­θηκαν από μαρτυρίες για το σημείο πτώ­σης του αεροσκάφους Μ-2000. Την 31 η Μαΐου 2017, εντοπίσθηκε έντονο στίγ­μα εκπομπής της συσκευής, το οποίο κατέδειξε το σημείο πτώσης του αεροσκά­φους. Με βάση τις συντεταγμένες αυτές, ξεκίνησαν οι αρχικές έρευνες εντοπισμού του αεροσκάφους από το πλοίο «Αιγαίο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιας Έρευ­νας (ΕΛΚΕΘΕ). Οι έρευνες αυτές αποδεί­χθηκαν ιδιαίτερα ακριβείς, καθώς η απόκλιση ήταν μόλις 50 μέτρα από το σημείο που βρέθηκε το «μαύρο κουτί» (Flight Data Recorder). Έτσι, επισπεύσθηκε σημαντικά η ανέλκυση των υπολοίπων τμημάτων.

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Αρχικά, είχε πραγματοποιηθεί ανέλκυση τμήματος του κινητήρα με τη χρήση αρπαγών από βάθος 550 μέτρα σε βάθος 12 μέτρα. Στο βάθος αυτό, πραγματοποιήθηκε αυτοψία του κινητήρα από την ΚΟΣΥΘΕ, για να εξακριβωθεί η ασφάλεια συγκράτησης του κινητήρα με την αρπάγη, πιθανές επικίνδυνες επιφάνειες ή τμήμα­τα και του τρόπου αιώρησής του.

Ακολούθησε κατάδυση τεσσάρων συ­νολικά δυτών υπό την επίβλεψη του κα­ταδυτικού ιατρού της ΚΟΣΥΘΕ. Για την ασφάλιση του κινητήρα, απαιτήθηκε η επιμελής πρόσδεση των δύο άκρων του με ιμάντες, με σκοπό αρχικά τη διατήρη­ση της αρχικής θέσης του (παράλληλος με την επιφάνεια της θάλασσας) και, στη συνέχεια, τη δημιουργία, κατά το δυνα­τόν, της μικρότερης δυνατής απόστασης του σημείου πρόσδεσης (θηλιά) από το κέντρο βάρους του κινητήρα. Με την ολοκλήρωσή της πρόσδεσης, πραγματοποιή­θηκε ασφάλιση της θηλιάς που δημιουργήθηκε στον γάντζο ενός άλλου βαρούλ­κου, με τον οποίο θα πραγματοποιούταν η τελική ανέλκυση. Στη συνέχεια, πραγματο­ποιήθηκε ένας τελικός έλεγχος, για να δο­θεί οδηγία στην επιφάνεια για έναρξη της ανέλκυσης. Η ανέλκυση του κινητήρα ολο­κληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Αρχικά, είχε πραγματοποιηθεί ανέλκυση του πίσω τμήματος του αεροσκάφους (After Burner Duct) και του κάθετου σταθερού με τη χρήση αλυσίδων από βάθος 550 μέτρων σε βάθος 26 μέτρων. Επειδή δεν ήταν διακριτό από το κατάστρωμα του πλοίου το τμήμα του αεροσκάφους που είχε ανελκυθεί (εξαιτίας της αδυναμίας προσέγγισης των ασφαλέστερων δυνατών σημείων πρόσδεσης από το ROV στο βυθό), πραγματοποιήθηκε κατάδυση τριών δυτών της ΚΟΣΥΘΕ σε βάθος 26 μέτρων, αυτοψία και βιντεοσκόπηση του ανελκυσθέντος τμήματος του αεροσκάφους. Διαπιστώθηκε ότι είχε ανελκυσθεί ατόφιο από το βυθό με την επιφύλαξη ότι τα ση­μεία συγκράτησης των αλυσίδων δεν ήταν τα ασφαλέστερα δυνατά. Επίσης, η γωνία ανόδου του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για ασφαλή πρόσδεση με ιμάντες, καθώς βρισκόταν σε θέση σχεδόν κατακόρυφη με την επιφάνεια.

Αμέσως μετά, με τη χρήση ναυτικών κλειδιών και σαμπανιού συρματόσχοι­νου, οι αλυσίδες ανάρτησης προσδέθη- καν σε πλησιέστερο σημείο προς το ανελ- κυσθέν τμήμα, προκειμένου αυτό να ανελ­κυσθεί με άλλο βαρούλκο σε μικρότερο βάθος, για να συνεχισθεί η κατάδυση με μεγαλύτερη ασφάλεια και να υπάρχει με­γαλύτερος διαθέσιμος χρόνος εργασίας στους δύτες. Τελικά, με την εναλλαγή των βαρούλκων, το τμήμα του αεροσκάφους ανελκύσθηκε στα 12 μέτρα.

Μετά την ανάδυση των δυτών ακολού­θησε μεταφορά όλων των δεδομένων (βίντεο) τόσο στους αρμόδιους μηχανικούς της 114 Πτέρυγας Μάχης και της επιτρο­πής διερεύνησης, όσο και στο αρμόδιο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, για να επιλεγούν τα ασφαλέστερα σημεία πρόσδεσης. Επίσης, από τον γιατρό της αποστολής υπολογίσθηκε ο υπολειπόμενος χρόνος για επαναληπτική κατάδυση των ήδη επιβαρυμέ­νων δυτών.

Με τη λήψη των τελικών αποφάσεων, πραγματοποιήθηκε νέα κατάδυση στα 12 μέτρα, με σκοπό την πρόσδεση δύο ιμάντων στο ανελκυσθέν τμήμα και την καλύτερη δυνατή οριζοντιοποίησή του και δημιουργία της μικρότερης δυνατής απόστα­σης του σημείου πρόσδεσης (θηλιά) από το κέντρο του κινητήρα. Η πρόσδεση και των δύο ιμάντων πραγματοποιήθηκε κά­τω από δύσκολες συνθήκες (μικρός υπολειπόμενος χρόνος κατάδυσης, αποφυγή διέλευσης για λόγους ασφαλείας εκατέρωθεν του ανελκυσθέντος τμήματος και μέτρια υποθαλάσσια ρεύματα). Παρά τις δυσκολίες, επετεύχθη η καλύτερη δυνα­τή πρόσδεση και ασφάλιση του τμήματος, καθώς όλες οι θηλιές των επιλεγέντων ιμά­ντων συγκεντρώθηκαν σε σημείο πλησίον του κέντρου βάρους του τμήματος (γεγο­νός που εξασφάλισε την οριζοντιοποίησή του) και σε απόσταση πλησίον του ανελκυ­σθέντος τμήματος (γεγονός που εξασφά­λιζε την ασφαλή διέλευση του άνωθεν της κουπαστής του καταστρώματος). Στη συ­νέχεια, ακολούθησε η πρόσδεση των θη­λιών των ιμάντων στον γάντζο άλλου βα­ρούλκου, με το οποίο θα πραγματοποιού­νταν η τελική ανέλκυση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασι­ών και τον τελικό έλεγχο των προσδέσεων, από την ΚΟΣΥΘΕ, πραγματοποιήθηκε ανάδυση με στάση αποσυμπίεσης. Ο επικεφαλής δύτης παρέμεινε στην επιφάνεια της θάλασσας προκειμένου να παρακολουθεί την ασφαλή εναλλαγή των δύο βα­ρούλκων και την εξέλιξη των ανέλκυσης. Η ανέλκυση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Όλα αυτά γράφονται και διαβάζονται εύκολα. Γίνονται όμως πολύ δύσκολα. Τα μεγάλα βάθη και οι λεπτοί χειρισμοί που απαιτούνταν, ώστε να μην προκληθούν επιπλέον ζημιές στα τμήματα του αερο­σκάφους, μόνο βοηθητικά προς το έργο αυτών που είχαν αναλάβει την ανέλκυση δεν ήταν. Αυτό -αν μη τι άλλο- δείχνει την ποιότητα και το πολύ υψηλό επαγγελματι­κό επίπεδο των ανθρώπων της ΚΟΣΥΘΕ και του ΕΛΚΕΘΕ. Κι εδώ ακριβώς βρίσκε­ται το αισιόδοξο μήνυμα. Με απλά λόγια: έχουμε τους ανθρώπους! Ας τους δώσου­με τα μέσα! Περιττό, βέβαια, να πούμε ότι αυτό σημαίνει έργα κι όχι λόγια και μάλι­στα παχιά…

Η εξέταση των τμημάτων, που ανελκύστηκαν, θα δείξουν τα αίτια της πτώσης του Mirage 2000 EG 239. Ελπίζουμε τα πορίσματα της επιτροπής έρευνας να ανακοι­νωθούν, όπως γίνεται στις περισσότερες ΝΑΤΟϊκές-ευρωπαϊκές αεροπορίες και να πάψει αυτή η, σαφώς αδικαιολόγητη, μυστικοπάθεια που επικρατεί σε μας.
(ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ-04/07/2017)

Αναδημοσίευση από το: staratalogia.blogspot.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.