Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του Επιτελείου

Σεπτέμβριος 2012 Αρματιστές της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών φωτογραφίζονται μπροστά από ένα άρμα M-48 A5, κατά την διάρκεια τελετής παράδοσης δυο αρμάτων (Μ48 Α5 και Μ60 Α1) στη Πολωνία. Το άρμα, το οποίο έχει αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθεί απ' την Πολωνία ως Μουσειακό Έκθεμα. Φωτογραφία: Γενικό Επιτελείο Στρατού

► Αφορά τα έξι Όπλα του Στρατού Ξηράς: Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβι­βάσεις και Αεροπο­ρία Στρατού.
► Αλλαγές στο Πεντάγωνο.

Ολοκληρώθηκε την περα­σμένη Παρασκευή η πρώ­τη φάση της αναδιοργανώσεως του Επιτελείου του ΓΕΣ, η οποία προς το πα­ρόν δεν αφορά κλείσιμο στρατοπέδων, ενοποιήσεις μονά­δων ή αναστολή της λειτουργίας άλ­λων, αλλά τη σε γενικές γραμμές ορ­γάνωση του ίδιου του ΓΕΣ και των επιμέρους Διευθύνσεών του.

Μια αναδιοργάνωση που τώρα επικεντρώνεται στην απομάκρυν­ση των Διευθύνσεων των Όπλων του Στρατού Ξηράς από το κτίριο του ΓΕΣ στο στρατόπεδο «Παπάγου», όπου βρίσκονταν έως τώρα, και στη μετακίνησή τους σε χώρους και στρατόπεδα εκτός Αθηνών, όπου εδρεύουν οι σχολές του κάθε Όπλου, καθώς και χώροι εκπαιδεύσεως. Στόχος, να γίνει μια -ας την ονομάσουμε- εφαρμογή του τετράπτυχου «πρόταση – υλοποίηση – συ­μπεράσματα – διορθώσεις».

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη μετεγκαταστα­θεί από το κτίριο του ΓΕΣ οι εξής Δι­ευθύνσεις:

► Η Διεύθυνση Διαβιβάσεων στο στρατόπεδο της Σχολής Διαβιβάσε­ων, στο Χαϊδάρι Αττικής.

► Η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων στο στρατόπεδο της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, στον Ασπρόπυργο Ατ­τικής.

► Η Διεύθυνση Πυροβολικού στο στρατόπεδο της Σχολής Πυροβολι­κού στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής.

Οι προαναφερθείσες Διευθύνσεις, επειδή είναι ουσιαστικώς εντός Αττικής, έχουν ήδη μετακινηθεί, αφού για τα στελέχη τους αυτή η μετεγκα­τάσταση δεν θεωρείται «μετάθεση». Αντιθέτως, η Διεύθυνση Πεζικού και η Διεύθυνση Μηχανικού δεν έχουν μετεγκατασταθεί στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα και στη Σχο­λή Μηχανικού στο Λουτράκι Κορινθίας, αντιστοίχως, καθώς οι με­τακινήσεις των στελεχών σε αυτά θεωρούνται «μεταθέσεις» και επο­μένως θα γίνουν το καλοκαίρι, όταν θα έχουν τελειώσει τα σχολεία των παιδιών των στελεχών, για να μη γίνεται μετακόμιση εν μέσω σχολι­κής περιόδου.

► Η Διεύθυνση Ιππικού-Τεθωρακισμένων δεν έχει ακόμα μετακινηθεί στο στρατόπεδο της Σχολής Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, κάτι που θα γίνει προσεχώς.

► Τέλος, η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού δεν πρόκειται να μετακινη­θεί προς το παρόν, αλλά θα παραμείνει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, καθώς, ως μας ελέχθη από υψηλό­βαθμο στέλεχος του ΣΞ, την παρού­σα χρονική στιγμή η ΔΑΣ/ΓΕΣ είναι ουσιαστικώς η μοναδική Διεύθυνση του Στρατού που διαχειρίζεται ση­μαντικά και «ανοικτά» εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία αφορούν την Αεροπορία Στρατού, όπως εί­ναι αυτό των 10-15 μεταχειρισμέ­νων μεταφορικών ελικοπτέρων CH-47D Chinook, η εξέλιξη του προγράμματος των νέων 20 μετα­φορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90, από τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα 11 πρώτα και η παραλαβή τους έχει σταματήσει με εντολή του υπουρ­γού, αλλά και η απόκτηση από τα αποθέματα της Αεροπορίας του αμε­ρικανικού Στρατού σημαντικότατου αριθμού ελικοπτέρων αναγνώρισης Kiowa. Επομένως, μια τέτοια στιγ­μή δεν μπορεί ο κόσμος της Διευθύνσεως να τρέχει για τη μετεγκα­τάσταση, όταν μάλιστα η αντίστοιχη Σχολή Αεροπορίας Στρατού βρίσκε­ται πλέον στο αεροδρόμιο της Αλε­ξάνδρειας Ημαθίας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ. Η αναδιοργάνω­ση, εκτός από τις μετακινήσεις των Διευθύνσεων, περιλαμβάνει και άλλους τρεις νεωτερισμούς:

Πρώ­τον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Μεταθέσεων για όλα τα Όπλα και τα Σώματα του ΓΕΣ αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας τα­κτικής, με την κάθε Διεύθυνση να βγάζει τις μεταθέσεις για το δικό της προσωπικό, με τα κριτήρια που είχε θέσει η καθεμία.

Δεύτερον, τη δη­μιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Διοικητικής Μερίμνης (ΔΜ) για ολόκληρο το ΓΕΣ, αντί της ξεχωρι­στής για κάθε Όπλο-Σώμα ΔΜ, που υπήρχε ως τώρα στο ΓΕΣ.

Τρίτον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως αντί των επίσης ξεχωριστών για κάθε διεύθυνση επιχειρησιακών εκ­παιδεύσεων που υπήρχαν ως σή­μερα. Οι τρεις νέες, ενιαίες, Διευ­θύνσεις του ΓΕΣ παραμένουν στο στρατόπεδο «Παπάγου».

Η αναδιοργάνωση πραγματοποιεί­ται μετά την ανάληψη των καθηκό­ντων του νέου αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή και αφορά τα έξι Όπλα του ΣΞ (Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αε­ροπορία Στρατού), για να ακολου­θήσει η αντίστοιχη αναδιοργάνωση των Σωμάτων του ΣΞ. Γίνεται, δε, επί τη βάσει μιας μελέτης του 2008, η οποία τα προέβλεπε μεν όλα αυτά, αλλά είχε παραμείνει ανενεργή έως τώρα.

Ταχεία λήψη αποφάσεων και μείωση της γραφειοκρατίας

Τα «Π» έθεσαν ερώτημα για τον λόγο της αναδιοργάνω­σης στον εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΣ, Συνταγματάρχη (ΔΒ) Νίκο Φανιό (φωτ.), ο οποί­ος μας είπε τα εξής: «Η αναδι­οργάνωση αποσκοπεί:

1) Στη βελτίωση της ταχύτητας λή­ψης αποφάσεων.

2) Στην απο­κέντρωση.

3) Στην ανάλη­ψη πρωτοβουλιών από τους υφισταμένους.

4) Στον περι­ορισμό της γραφειοκρατίας, αφού λόγω αποστάσεως στον αρχηγό θα φτάνουν τώρα λι­γότερα έγγραφα προς υπο­γραφή.

Όλα αυτά μπορεί για κάποιον μη ειδικό να ακούγονται εξωπραγματικά, αλλά για την οικογένεια του Στρα­τού είναι πολύ σημαντικά. Να σου δώσω δύο παραδείγμα­τα: Έως τώρα υπήρχαν 23 δι­αφορετικοί φορείς εντός του ΓΕΣ οι οποίοι ασχολούνταν με μεταθέσεις στελεχών δια­φόρων βαθμών και διαφορετικής προελεύσεως. Τώρα θα υπάρχει μία μόνο Διεύθυνση, που θα βγάζει τις μεταθέσεις για όλους, με ίδια, ενιαία κρι­τήρια και όχι με τα κριτήρια -νόμιμα πάντα, αλλά διαφο­ρετικά- που ίσχυαν για κάθε φορέα έως τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στον τομέα της επιχειρησιακής εκπαίδευ­σης. Πέρσι, είχαμε τη μεγά­λη διακλαδική άσκηση “Παρμενίων”, που αποτελεί και την κορωνίδα των εκπαιδευ­τικών δραστηριοτήτων μας. Μία εβδομάδα μετά το πέρας της, η Διεύθυνση Διαβιβάσε­ων είχε προγραμματίσει τη δι­ενέργεια της μεγαλύτερης άσκησης των Διαβιβάσεων, “Ερμής”. Τώρα αυτό καταργείται. Η ενιαία Διεύθυνση Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης θα προγραμματίζει ασκήσεις με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Όπλων-Σωμάτων, για να έχουμε και οικο­νομία μεγέθους και λιγότερη καταπόνηση του προσωπικού και ελάττωση των αναγκών για συντήρηση και ανταλλακτικά».

Ο ίδιος, απαντώντας στο ερώτημά μας για το αν η απομάκρυνση των Διευθύνσεων γίνεται για να αδειάσει χώρος και να έλθει στο κτίριο του ΓΕΣ η ΑΣΔΥΣ, όπως ανέ­φεραν σχετικά δημοσιεύματα, μας τόνισε: «Δεν υπάρχει κα­μία τέτοια περίπτωση. Η ΑΣΔΥΣ παραμένει εκεί που είναι. Η αναδιοργάνωση δεν γίνε­ται για χωροταξικούς λόγους, αλλά γιατί απαιτείται μια δομική αλλαγή, για τους προφα­νείς λόγους που σας προανέφερα».

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ[email protected]
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-04/03/2017)

Πηγή: Σταράτα Λόγια

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on telegram
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

12 Απαντήσεις

 1. Αν και από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο άτομο, νομίζω ότι όλο αυτό το “ανακάτεμα” δεν θα έχει το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουμε.
  Παρ’ολα αυτά ευχομαι καλή επιτυχία …για την Ελλάδα.

 2. Η αναδιοργάνωση των ΕΔ είναι το σημαντικότερο ανοικτό ζήτημα αυτή τη στιγμή για τις πολεμικές δυνατότητες της χώρας. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που εξοικονομούνται, είναι και πως σε περίοδο πολέμου οι πολλές διαφορετικές διευθύνσεις θα προκαλέσουν χάος στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Δλδ σε περίοδο επιχειρήσεων, τι ακριβώς περιμένουν να γίνει αν η ΔΜ δεν είναι ενιαία για τον ΣΞ αλλά διαφορετική για το κάθε σώμα; Θα πρέπει κάθε σώμα να ρωτά το ΓΕΣ ή ένα ένα τα υπόλοιπα σώματα αν έχει άλλο σώμα αντίστοιχο υλικό να χορηγήσει; Από άποψη project management το όλο σενάριο είναι εφιάλτης, πόσο δε μάλλον όταν το ΓΕΣ θα έχει σημαντικότερα πράγματα να ασχολείται εκείνη την περίοδο. Άντε, με το καλό και κλείσιμο στρατοπαίδων.

  1. To ΓΕΣ δεν διευθύνει πολεμικές επιχειρήσεις και οι διευθύνσεις των Ο-Σ δεν αποτελούν κρίκους τις ανεφοδιαστικής αλυσίδας στον πόλεμο. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται ο Α/ΓΕΣ δεν είναι πολεμικός αρχηγός.

   1. Ξαναδιάβασε το κείμενο που έγραψα, ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ αυτή τη φορά ώστε να μην διαβάζεις πράγματα που δεν γράφτηκαν (ΓΕΣ-> διευθυνση πολεμικων επιχειρήσεων).

   2. Δεν έγραψα εγώ παραπάνω πως το ΓΕΣ αναλαμβάνει πολεμικές επιχειρήσεις, έγραψα πως το ΓΕΣ έχει σημαντικότερα πράγματα να διεξάγει σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων από το συντονισμό της ΔΜ μεταξύ σωμάτων. Οσο για τις διευθύνσεις Ο-Σ, αντιλαμβάνομαι πως σε περίοδο πολέμου η ΑΣΔΥΣ θεωρητικά καλύπτει τα πάντα υπό την ομπρέλα της ωστόσο εκφράζω αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματικά θα γίνει κάτι τέτοιο όταν δεν έχουμε αντίστοιχο σύστημα οργάνωσης εν καιρώ ειρήνης: Εδώ δεν υπάρχει αντίστοιχο σύστημα γραφειοκρατίας στις εύκολες συνθήκες και σε καιρό πολέμου θα πάμε κατευθείαν στο πιο …προχωρημένο σύστημα και μάλιστα δίχως επιπτώσεις; Χλωμό.

   3. @Πάτε καλά;

    Δεν υπάρχει θέμα συντονισμού ΔΜ μεταξύ των σωμάτων. Ο τεθωρακισμένος που πολεμάει δεν ζητάει πυρομαχικά από τη ΔΙΤ, ο πεζός από τη ΔΠΖ και ο πυροβολητής από τη ΔΠΒ. Τα ανεφοδιαστικά όργανα έχουν τη δική τους ιεραρχία και είναι κάθετη. Οι διευθύνσεις των Ο-Σ είναι αυτοί που προτείνουν παραγγελίες. Δεν έχουν δικές τους “αποθήκες” ώστε να υπάρχουν παράλληλα τα ίδια υλικά, ούτε υπεισέρχονται στην ιεραρχία διοίκησης των “αποθηκάριων”.

  2. Τόσα χρόνια, ΠΖ ΤΘ ΠΒ και οποιοδήποτε Ο-Σ προμηθευόταν υλικά πυρομαχικά από το ίδιο ανεφοδιαστικό όργανο. Δηλαδή τώρα τί θα αλλάξει? Νόμιζα πώς τόσα χρόνια το στοίχημα ήταν η ενοποίηση ΣΥΠ ΣΕΜ σε έναν ενιαίο φορέα κάτι που μάλλον εγκαταλείφθηκε από όσο μπορώ να ξέρω

   1. Εδώ δεν έχουν barcode στα υλικά και πληροφορούνται από…καρτέλες για κρίσιμα στοιχεία και αφού τις πάει ο μελισσάς ή ο εκτελών τα χρέη του.Να ενοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν και μετά τι θα γίνουν οι θέσεις και οι μεταθέσεις?

   2. Και μια άλλη εποχή η συζήτηση ήταν η ενοποίηση ΣΥΠ με το ΤΧ στη λογική ότι σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων είναι μαζί η αποθήκη με τα ανταλλακτικά με τους τεχνικούς. Αυτό συζητήθηκε πολλά χρόνια μέχρι που ξεφούσκωσε.

    Αυτό που έγινε τώρα δεν έχει χαρακτηριστικά αναδιοργάνωσης αφού οι ίδιες υπηρεσίες με τον ίδιο σκοπό και λειτουργία θα αλλάξουν έδρα. Η μετακίνηση και η εγκατάσταση θα έχει κόστος. Και η λειτουργία μακριά από το κεντρικό κτήριο θα έχει μεγαλύτερο κόστος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.