Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧ.ΑΛ.): Εκεί όπου γεννιούνται οι «αετοί»

• Τα «Π» βρέθηκαν στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών των Ειδικών Δυνάμεων στην παραλία του Ασπροπύργου, και κατέγραψαν την σκληρή εκπαίδευση τους.
• Υπάρχει συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και την Αεροπορία Στρατού για την εξεύρεση μέσων για τη διενέργεια αλμάτων.

[dropcap size=small]Ε[/dropcap]κπαιδεύονται για να δρουν σε πραγματικό κίνδυνο, με ακρίβεια, ταχύτητα και σε οποιεσδήποτε αντίξο­ες συνθήκες. Ο λόγος για τους αλεξιπτωτιστές, που λαμβάνουν τις βασικές, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και εμπει­ρίες ελευθέρας πτώσεως στη φημι­σμένη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧ.ΑΛ.) στην παραλία του Ασπροπύρ­γου, όπου βρέθηκαν τα «Π» καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά της ξεχωριστής αυτής εκπαίδευσης των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων. «Η Σχολή Αλεξιπτωτιστών απο­τελεί ένα κομβικό σημείο, από το οποίο διέρχονται υποχρεωτι­κά όλα τα μόνιμα στελέχη των Ει­δικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού, του Πολεμικού Ναυτι­κού, της Πολεμικής Αεροπορί­ας και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και όσοι γίνονται αλεξιπτωτι­στές, αλλά για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή, βγαίνουν εκτός Ειδικών Δυνάμεων. Η σχολή μας λειτουρ­γεί συνεχώς από το 1955 στον ίδιο χώρο και από εμάς έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες στελέχη και στρατιώτες», ανέφερε στα «Π» ο υποδιοικητής της σχολής, Ταγ­ματάρχης Πεζικού, απόφοιτος της τάξης του 2002 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κωνσταντίνος Νικολάκης, με 20 χρόνια εμπειρία στις Ειδικές Δυνάμεις και τρία χρόνια προϋπηρεσία στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών.

Ο Διοικητής της Σχολής, Αντισυ­νταγματάρχης Πεζικού, Αριστεί­δης Τσουκαλάς, έφυγε την ημέρα εκείνη για πολυήμερη αποστολή στις ΗΠΑ και τον αντικατέστησε ο έμπειρος Υποδιοικητής. Σύμφω­να με τον τελευταίο, «αποστολή της Σχολής είναι η παροχή βασι­κής εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστού στατικού ιμάντα-ελευθέρας πτώ­σεως, η συντήρηση της ικανότη­τας των αλεξιπτωτιστών, η εκπαίδευση των ανιχνευτών – αρχηγών ρίψεων στατικού ιμάντα – ελευθέ­ρας πτώσεως και των συσκευαστών επισκευαστών αλεξίπτωτων. Επίσης, η συσκευασία και συντήρηση των αλεξίπτωτων προσωπικού, η διάθεση αρχηγών ρίψεων επ’ ωφελεία της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, κα­θώς και η συμμετοχή σε στρατιω­τικές επιδείξεις και αγώνες αλεξιπτωτισμού».

HELLAS_ΣΧΑΛ_1

Δυσκολίες

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις δυσκολί­ες της παρεχόμενης εκπαίδευσης, λέγοντας ότι αυτή «βασίζεται σε μεθόδους που ουσιαστικά είναι οι ίδιες σε όλες τις παρόμοιες σχολές σε όλους τους Στρατούς παγκοσμί­ως Σε κάποιες υπάρχουν και στα­θεροί “πύργοι” των 300 ποδών (περίπου 100 μέτρων), από τους οποίους εκτελούνται ουσιαστικώς πτώσεις με αλεξίπτωτο και όχι άλματα, αφού δεν υπάρχει το πτητι­κό μέσο με τον αέρα κ.λπ. Εμείς πι­στεύουμε ότι αυτό δεν προσφέρει πολύ παραπάνω στην εκπαίδευ­ση. Αυτό που τώρα εμείς, ως σχο­λή, θα θέλαμε είναι να είχαμε μια αεροσήραγγα για την εκπαίδευση στο έδαφος των αλεξιπτωτιστών ελευθέρας πτώσεως».

HELLAS_ΣΧΑΛ
©ΓΕΣ | Απονομή Διακριτικών Πτερύγων Αλεξιπτωτιστών σε Οπλίτες Θητείας.

Σχετικά με τη συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, αλλά και με την Αεροπορία Στρατού για την εξεύρεση πτητικών μέσων για τη διενέργεια αλμάτων τονίζει ότι «το πρόβλημα είναι γνωστό. Όποτε υπάρχουν διαθέσιμα C-130 και μας τα παρέχει η Πολεμική Αεροπορία, εμείς τα χρησιμοποιούμε αμέσως. Αλλιώς, χρησιμοποιούμε τα ελικό­πτερα (CH-47D Chinook της Αερο­πορίας Στρατού, αλλά, όπως και να το κάνεις, δεν είναι το ίδιο». Βγαίνοντας από το γραφείο του Υποδιοικητή, φθάσαμε στον χώρο της σχολής όπου εκπαιδεύεται η νέα σειρά αλεξιπτωτιστών στατικού ιμάντα (ΣΒΕΑ). Εκεί συναντήσαμε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, με επικεφαλής τον Λοχαγό Πεζικού Παναγιώτη Κοτσώνα και τον Υπολο­χαγό Πεζικού Φώτιο Μανάρα.

«Το ΣΒΕΑ διαρκεί τέσσερις εβδομά­δες και μπορεί να επιμηκυνθεί έως τις έξι λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ πραγματοποιούνται έξι τέτοια σχολεία ετησίως, όσες και οι σειρές νεοσυλλέκτων που προσέρχονται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον Ελληνικό Στρατό», είπε στα «Π» ο Λοχαγός Κοτσώνας. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε πέντε διαφορετικά «σημεία»: τις εξαρτύ­σεις, τον πύργο ύψους 34 ποδών (11 μέτρα) -που λειτουργεί και ως «εμπόδιο αυτοπεποίθησης», αφού το ύψος αυτό είναι οριακό για ζα­λάδες, ιλίγγους κ.λπ., οπότε όποιος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει κόβεται από την περαιτέρω εκπαίδευση-, τα ομοιώματα αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όπου εκπαιδεύ­ονται στη σωστή στάση που πρέ­πει να λάβει ο αλεξιπτωτιστής ευ­θύς μετά την έξοδό του από αυτά, την εγκατάσταση προσγείωσης, όπου μαθαίνουν πώς να πέφτουν στο έδαφος, και το «τρενάκι», όπου μαθαίνουν πώς τους «πάει» το αλεξίπτωτο στον αέρα και πώς εν συνεχεία πέφτουν και ακουμπούν στο έδαφος.

HELLAS_ΣΧΑΛ

«Άρωμα γυναίκας» στην εκπαίδευση

Η ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ Πεζικού Αθα­νασία Αθηναίου αποτελεί ασφα­λώς από μόνη της μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι μόνιμο στέλε­χος του Στρατού Ξηράς, απόφοι­τος της τάξης του 2010 της Στρα­τιωτικής Σχολής Ευελπίδων, δεν προέρχεται από στρατιωτική οικο­γένεια και έχει περίπου 100 άλμα­τα με αλεξίπτωτα στατικού ιμάντα και ελευθέρας πτώσεως στο ενερ­γητικό της, από τα οποία τα 70 πε­ρίπου είναι ελευθέρας! «Ο πατέρας μου δεν ήταν στρατιω­τικός, αλλά είχε κάνει δύσκολη θη­τεία, υπηρετώντας στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) το 1976, δηλαδή μόλις δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, όταν τα αίμα­τα ήταν ακόμα πολύ φρέσκα. Από παιδί έμαθα να προσπαθώ για τα δύσκολα. Τέλειωσα τη Σχολή το 2010. Με τραβούσαν από μικρή οι Ειδικές Δυνάμεις και ήλθα ως εθελόντρια σε αυτές, όπως όλοι μας, και μετά τα αλεξίπτωτα ήταν κάτι φυσικό. Στο μεταξύ, τέλειωσα το σχολείο νέων Ανθυπολοχαγών στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα και μετά το Σχολείο Καταδρομών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα. Από το 2014 και μετά υπηρετώ στη ΣΧ.ΑΛ και η εκπαίδευση προσωπικού είναι το αντικείμενο μου, μαζί φυσικά με όλες τις άλλες δρα­στηριότητες, εκπαιδευτικές και μη, της σχολής, που μου ανατίθενται», είπε στα «Π» η Υπολοχαγός.

Απαντώντας στο ερώτημα περί του τι χρειάζεται ένας νέος για να γίνει -αν θέλει- αλεξιπτωτιστής, μας ανέφερε πως «πρώτιστα απαι­τείται καλή φυσική κατάσταση». «Σε αυτό βοηθούμε και εμείς εδώ, όταν τον πρώτο καιρό η εκπαίδευ­ση επικεντρώνεται στην ενδυνά­μωση της φυσικής κατάστασης των υποψηφίων. Δευτερευόντως, ο νέος απαιτείται να έχει πολύ καλή αντίληψη της κατάστασης, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμε­τωπίσει στον ελαχιστότατο δυνατό χρόνο οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό μπορεί να συμβεί στον αέρα με το αλεξίπτωτό του ή, αντι­λαμβανόμενος αλληλουχία γεγο­νότων, να μπορεί με τις ενέργειές του να αποτρέψει μια τέτοια δυσά­ρεστη κατάσταση», σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Τρίτον, όσο και να σας φανεί άσχετο, πρέπει να είναι κα­λός χαρακτήρας. Ένας τσαμπουκάς, ευερέθιστος, ανυπάκουος χα­ρακτήρας είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι δεν πρόκειται να γίνει αλεξιπτωτιστής. Αυτό έχουν δείξει η εμπειρία και η πρακτική. Ήρεμοι άνθρωποι, όχι μαλθακοί, αλλά ήρεμοι και πειθαρχημένοι, είναι ιδανικοί υποψήφιοι και γίνονται εξαιρετικοί αλεξιπτωτιστές». Σχετικά με το αν έχει διαπιστώσει αλλαγές στους νέους υποψηφίους σε σχέση με το πρόσφατο παρελ­θόν, η Υπολοχαγός Αθηναίου ήταν απολύτως σαφής: «Βεβαίως. Ακό­μα και από σειρά σε σειρά βλέπεις αλλαγές στους νέους μας. Και δεν αναφέρομαι σε αριθμητικές αλλαγές, αφού αυτό είναι ένα δεδομένο στοιχείο, καθώς οι στρατιώτες που μας έρχονται με κάθε σειρά είναι λιγότεροι σε σχέση με το παρελ­θόν, αλλά βλέπεις ότι έρχονται και με μια διαφορετική νοοτροπία για τον Στρατό, ενώ και το επίπεδο της ενσυνείδητης πειθαρχίας του κα­θενός είναι όλο και πιο μειωμένο», τόνισε. Τέλος, πρόσθεσε: «Σε αυτό φυσικά δεν φταίνε οι νέοι μας, κα­θώς είναι αποτέλεσμα της κοινω­νίας μέσα στην οποία ζουν και με­γαλώνουν τα παιδιά».

HELLAS_ΣΧΑΛ_ΣΣΕ_ΣΜΥ
©ΓΕΣ | Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών εκτελούν άλμα με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ[email protected]
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-27/01/2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

2 Απαντήσεις

 1. «From tsimuha to GIDIA & PAVLIDIS (Κing GIDI)”
  Στανη “O ΦΑΙΔΩΝ” μονο σε εμας θα βρειτε τα εξαιρετικα GIDIA ρατσας PAVLIDIS, τιμαι φιλικαι”

  TΡΕΞΤΕ GIDIA TΡEΞTE.

  Ο manolis με ρωσικη στολη!
  Το μετανιωσα, δεν πηδαω.

  https://youtu.be/o-RE5u1ueSQ?t=9

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.