• Αναχωρούν για εκπαίδευση στις ΗΠΑ δύο πιλότοι της Π.A -Το πρώ­το αεροσκάφος θα παραδοθεί πιο νωρίς στο Πολεμι­κό Ναυτικό.

• Το συνολικό κόστος της ανα­βάθμισης, που θα πραγματοποιηθεί από την αμερι­κανική εταιρεία Lockheed Martin στην ΕΑΒ, ανέρ­χεται στα 500 εκατ. δολάρια.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblav@gmail.com

Για τις ΗΠΑ αναχωρούν δυο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, παλαιοί, εξαιρετικά έμπειροι πιλότοι προκειμένου να πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, αλλά και ως δοκιμαστές αεροσκα­φών ναυτικής συνεργα­σίας τύπου Ρ-3Β Orion, προκει­μένου να επανεκπαιδευτούν από τους Αμερικανούς και ακολούθως να επιστρέψουν για να εκπαιδεύ­σουν νέους στον τύπο πιλότους ή να επαναδιαθέσουν σε αυτόν παλαιότερους συναδέλφους τους. Πρόκειται ασφαλώς για μία ση­μαντική εξέλιξη, για δύο κυρί­ως λόγους: Πρώτον, γιατί αποδεικνύει ότι το νερό έχει μπει για τα καλά στο αυλάκι του συγκεκρι­μένου προγράμματος και, δεύ­τερον, γιατί στρατιωτικές πηγές εκτιμούν βασίμως ότι το πρώτο αεροσκάφος Ρ-3Β από αυτά που είναι τώρα προς αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αε­ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στο Σχηματάρι θα είναι πιθανό­τατα έτοιμο και θα αποδοθεί στον χρήστη του, το Πολεμικό Ναυτι­κό, έναν μήνα πιο νωρίς από το αναμενόμενο.

Με το δεδομένο αυτό κατά νου, κινήθηκαν οι διαδικασίες με αντί­στροφη φορά και επελέγησαν και πέρασαν από εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και από όλες τις τυπικές διαδικασίες οι δύο πρώτοι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτοί θα παραμείνουν στις ΗΠΑ για επτά μήνες, στο πλαίσιο πά­ντα υλοποιήσεως των υποχρε­ώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα αναβαθμίσεως του αεροσκάφους, για να περάσουν τη λεγόμενη «επαναπιστοποίηση ιπταμένων» στον συγκεκριμένο τύπο. Ακολούθως, θα συνεχίσουν προκειμένου να πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, αλλά και ως δοκιμαστές αεροσκάφους. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε απαιτείται και αυτό το διάστημα των επτά μηνών συνεχούς εκπαιδεύσεως.

Μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, περί τον Σεπτέμβριο του 2017, οι δύο πιλότοι θα ξε­κινήσουν την εκπαίδευση των συναδέλφων τους του Πολεμι­κού Ναυτικού στον τύπο, καθώς και μερικών άλλων της Πολεμι­κής Αεροπορίας. Οι τελευταί­οι θα στελεχώσουν για λίγο τη Μοίρα, μέχρις ότου οι νέοι πιλότοι σταθερών πτερύγων του ΠΝ, προερχόμενοι από τη Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού -που θα μετονομαστεί σε Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού- συμπληρώ­σουν τις στάνταρ προϋποθέσεις, από πλευράς ωρών πτήσεως, για να βγουν διαθέσιμοι στο Ρ-3Β ως συγκυβερνήτες. Κυβερνήτες θα εί­ναι έμπειροι αξιωματικοί της ΠΑ, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν πετάξει με τον συγκεκριμέ­νο τύπο αεροσκάφους, όταν αυτό επιχειρούσε με τα χρώματα της ιστορικής 353 Μοίρας Ναυτικής Συνεργασίας (353 ΜΝΑΣ) από την 112 Πτέρυγα Μάχης της Αε­ροπορικής Βάσης της Ελευσίνας.

Πρόγραμμα

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος «εκσυγ­χρονισμού μέσης ζωής και αναβαθμίσεως επιχειρησιακών συ­στημάτων» (MLU) των Ρ-3Β του ΠΝ πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 στην ΕΑΒ, παρου­σία του ΑΝΥEΘΑ Δημήτρη Βίτσα, και αφορούσε πέντε αεροσκάφη που ήταν καθηλωμένα στο έδα­φος από το 2009. Το συνολικό κόστος του εκσυγχρονισμού, που θα πραγματοποιηθεί από την αμερικανική κατασκευάστρια εται­ρεία του αεροσκάφους, Lockheed Martin, στην ΕΑΒ, μέσω δια­κρατικής συμφωνίας («G-to-G»), ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 13 Ιουλίου 2016, το πρώτο από τα δύο αεροσκάφη Ρ-3Β Orion του ΠΝ μεταστάθμευσε επιτυχώς από την Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα. Λίγες μέ­ρες αργότερα ακολούθησε και το δεύτερο, πετώντας αμφότερα με Αμερικανούς πι­λότους της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η σύμβαση προ­βλέπει την επανενεργοποίηση ενός αεροσκά­φους Ρ-3Β και την προμήθεια του τακτικού επι­χειρησιακού λο­γισμικού και του εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγ­χρονισμό τεσσάρων ακόμη αερο­σκαφών Ρ-3Β.

Τα αεροσκάφη αυτά είχαν απο­κτηθεί δωρεάν από τις ΗΠΑ την περίοδο 1991-1992 για αντικατά­σταση των πεπαλαιωμένων HU- 16Β Albatross της 353 ΜΝΑΣ. Τα «πακέτα» (kits) του προγράμ­ματος MLU θα προσδώσουν μια επέκταση του χρόνου ζωής κατά 15.000 ώρες πτήσεως ανά αερο­σκάφος. Επιπλέον, η σύμβαση προβλέπει εργοστασιακή συντή­ρηση, ολοκληρωμένο τακτικό σύ­στημα αποστολών και διοικήσεως (ελληνικής κατασκευής, αλλά πιστοποιημένο από την αμερικα­νική εταιρεία), νέα ηλεκτρονικά συστήματα και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Το ΠΝ στερήθηκε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες των αερο­σκαφών ναυτικής συνεργασίας, καθώς απαξίωσε ένα-ένα τα αερο­σκάφη αυτά, ενόψει της προσδοκώμενης -τότε- απόκτησης νέων αεροσκαφών ναυτικής συνεργα­σίας, βάσει του σχετικού εξοπλιστικού προγράμματος – το οποίο βεβαίως ουδέποτε προχώρησε για οικονομικούς λόγους, λόγω Μνη­μονίου (και όχι μόνο).

«Η έναρξη των εργασιών ανακατασκευής και εκ­συγχρονισμού των αεροσκα­φών Ρ-3Β του ΠΝ καλύπτει μια ζωτικής σημα­σίας επιχειρη­σιακή απαίτηση και αυτό γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ελληνι­κή προστιθέμενη αξία», είχε σημει­ώσει στην τελε­τή ο τότε αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρ­χος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ.

Το αεροσκάφος Ρ-3Β Orion είναι ναυτικής συνεργασίας και θαλάσ­σιας αναγνωρίσεως και χρησι­μοποιείται σε επιχειρήσεις κατά της πειρατείας, για ανθρωπιστι­κή βοήθεια, έρευνα και διάσωση, συλλογή πληροφοριών, ανθυ­ποβρυχιακές επιχειρήσεις, ακόμα και για παροχή βοήθειας στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορί­ας και υποστηρίξεως σε περιπτώ­σεις φυσικών καταστροφών. Το κάθε Ρ-3Β μπορεί να πετά επί 10-12 ώρες συνεχώς, ελέγχοντας τε­ράστιες περιοχές του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τόσο σε εθνικές όσο και σε συμ­μαχικές αποστολές.

Ενίσχυση των Μοιρών

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του ΠΝ (αλλά και της ΠΑ), τα ανα­βαθμισμένα Ρ-3Β θα εντα­χθούν στη δύναμη της νεοσυγκροτηθείσας Διοικήσεως Αεροπορίας Ναυ­τικού (ΔΑΝ), π οποία θα αποτελεί τη φυσική μετεξέ­λιξη της σημερινής Διοικήσεως Ελικοπτέρων Ναυτι­κού (ΔΕΝ). Η νέα ΔΑΝ θα διαθέτει δύο Μοίρες. Μία Μοίρα Ελικοπτέρων, που θα περιλαμβάνει όλους τους σημερινούς τύπους ελικοπτέρων του ΠΝ (ΑΒ-212 ASW, S-70B-6 Aegean Hawk) και θα εδρεύει στο Κοτρώνι Μαραθώνος, κα­θώς και μία Μοίρα Σταθε­ρών Πτερύγων (αεροσκα­φών) με τα Ρ-3Β, που θα εδρεύει στις παλαιές εγκαταστάσεις της 353 ΜΝΑΣ της ΠΑ στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα. Εκεί υπάρχουν ήδη οι κατάλληλοι διάδρο­μοι από-προσγειώσεως, τροχόδρομοι, υπόστεγα συντηρήσεως, αποθήκες πυρομαχικών κλπ.

Τον πρώτο καιρό θα βοη­θήσει η ΠΑ με πιλότους και τεχνικούς το προσωπικό του ΠΝ που θα εκπαιδευ­τούν ως πιλότοι, πληρώμα­τα αέρος και τεχνικοί των αεροσκαφών. Σε κάθε πε­ρίπτωση, το όλο εγχείρη­μα αποτελεί ένα βήμα τε­ράστιου επιχειρησιακού και τεχνικού μεγέθους για το ΠΝ.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-11/02/2017)

Πηγή: staratalogia.blogspot.gr

49 Σχόλια

 1. Famas

  Δεν χωνευεται παντως. 80-90 F16 upgrade κόστος 1.2 δις χοντρικα και την ιδια στιγμη για 4 P3, μισο δις. Θελω να πιστευω οτι κατι αλλο κρύβεται απο πισω.

  Απάντηση
  • Kostas

   χαμένα λεφτα. Η αποστολή θα μπορούσε να γινει πολυ καλυτερα με μη επανδρωμένα στο 1/3 τπυ κόστους.

   Απάντηση
  • X

   H Λόκχιντ λέει πως ο εκσυγχρονισμός 85 F-16 στο επίπεδο Viper θα μας κοστίσει 900 εκατ. δολ. (κόστος 11,7 εκατομμύρια/αεροπλάνο)
   1,5 δις δολ. θα κοστίσει ο εκσυγχρονισμός 123 F-16 και 1,9 δις δολ. ο εκσυγχρονισμός όλων. (ήταν 155 F-16, τώρα είναι 154) Την Π.Α την ενδιαφέρει ο εκσυγχρονισμός 85 F-16 σε Viper. Για να εκσυγχρονίσει περισσότερα σε Viper ανεβαίνει το κόστος και ,,ξεφεύγει,, οικονομικά το πράγμα….

   Απάντηση
 2. Gunslinger32

  Η απόφαση για εκσυγχρονισμό των P-3B μπορεί να
  φαίνεται ακριβή και ειδικά για μια παλαιά πλατφόρμα,
  η εναλλακτική λύση που θα ήταν σίγουρα μια αύξηση
  ικανοτήτων για το ΠΝ θα ήταν εκτός των οικονομικών
  δυνατοτήτων για την Ελλάδα.

  Στην περίπτωση των MQ-4C υπάρχει και το θέμα της
  διαθεσιμότητας που σύμφωνα με το αμερικανικό GAO
  δεν ήταν διαθέσιμο όταν πάρθηκε η απόφαση για τα
  ΑΦΝΣ για το ΠΝ. Εκτιμάται να έρθει σε IOC το επόμενο
  έτος.

  Οι τιμές για τα σύγχρονα συστήματα που θα μπορούσαν
  να καλύψουν τις απαιτήσεις μας κοινούνται σε μεγέθη που
  για την σημερινή οικονομική κατάσταση είναι απαγορευτικά.

  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες απο το
  αμερικανικό GAO και άλλες πήγες η τιμές ξεκινούν
  στα 183.000.000 για τα MQ-4C και φτάνουν 389.000.000($/€)
  για τα P-8A, ενδιάμεσα βρίσκονται τα Swordfish MPA της SAAB
  για τα οποία εκτιμάται μια τιμή στα 300.000.000 $ ανά μονάδα.

  http://www.gao.gov/assets/680/676281.pdf

  https://www.gov.uk/government/news/mod-seals-the-deal-on-nine-new-maritime-patrol-aircraft-to-keep-uk-safe

  http://quwa.org/2016/02/18/how-saab-is-looking-to-thrive-in-the-global-isr-market/

  Απάντηση
  • Gunslinger32

   Για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις σχετικά
   με τα ισραηλινά ΜΕΑ, και εφόσον μιλάμε για τα Heron.

   Η Γερμανία που ετοιμάζεται για Leasing 3-5 Heron TP
   για το χρονικό διάστημα 2018-2025 θα πληρώσει
   600.000.000 €(για ενοικίαση!!), όταν θα λήξει η
   δικαστική υπόθεση λόγο της ένστασης απο την
   General Atomics.

   Στο πακέτο δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
   για την πιστοποίηση όπλων (Brimstone??)για τα
   οποία δήλωσε ενδιαφέρον το γερμανικό υπουργείο
   άμυνας.

   Που να τα αγόραζαν κιόλας.

   http://augengeradeaus.net/2016/01/dronewatch-israelische-drohnen-fuer-die-bundeswehr-mit-bewaffnung-zusammenfassung/

   Απάντηση
   • defencegreece

    Για να σου απαντήσεω επί αυτού.
    Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε 54 UAV watchkeeper (βασιζόμενο στο Heron) με SAR/GMTI με εμβέλεια 100+χλμ. Το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν ξεπέρασε τα 854εκ που σήμαίνει κόστος 15 εκ ανά όχημα. Βαζω σε εμάς 20 εκ γιατί είμαστε πολυ large. Με λίγα λόγια με 200 εκ καθάριζες και σου έμεναν χρήματα και για τορπίλλες και για ένα μέρος για τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής των MEKO. Αμα δε τόσο μας καίνει τα FMS ας δώσουμε αυτά τα τελευταία προγράμματα στις ΗΠΑ

   • Gunslinger32

    Απάντησα στο ερώτημα για ένα σύστημα με δυνατότητες
    ανάλογες με ένα MPA, με στοιχεία που δίνει το γερμανικό
    Υπουργείο άμυνας.

    Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν ότι πρόκειται
    για εντελώς διαφορετικά συστήματα, σε διαφορετικά
    μεγέθη, το watchkeeper δεν βασίζεται στο Heron αλλά
    στο Hermes 450 της Elbit που είναι αρκετά μικρότερο
    σε διαστάσεις έτσι εξηγείται η υψηλότερη τιμή του
    Heron TP.

    Σημαντικό είναι και ότι πρόκειται για ενδιάμεση λύση
    μέχρι την έλευση του ευρωπαϊκού ΜΕΑ που εκτιμάται
    για το 2025.

    http://www.flugrevue.de/militaerluftfahrt/uav/watchkeeper-in-afghanistan-im-einsatz/593148

   • defencegreece

    Στο κείμενο που παρέθεσες συμπεριλαμβάνονται και εσκυγχρονισμός παλαιότερων πλοίων. Σε τέτοιες συμβάσεις all in είναι δύσκολο να προβλέψεις ακριβώς το κόστος. Παντως οι Milgem επιβεβαιωμένα κόστισαν 250 εκ . Συμφωνώ για το Hermes 450, δικό μου λάθος.

   • Gunslinger32

    Για την ακρίβεια μιλάει για 15 επίγειους σταθμούς για τα watchkeeper, και όχι
    για πλοία(εφόσον μιλάμε για την αναφορά
    για τα βρετανικά ΜΕΑ).

    Εμάς μας ενδιαφέρει όμως η
    συνολική τιμή για ένα τέτοιο
    πρόγραμμα που περιλαμβάνει
    όλα τα συστήματα, αλλά και οι
    ικανότητες αυτών.

    Σχετικά με τις νέες μονάδες
    επιφάνειας για το ΠΝ,
    νομίζω ότι το παιχνίδι το
    έχουμε χάσει, και σε λίγα
    χρόνια όταν φτάσει η ώρα
    για απόσυρση των “S” θα
    μας τσούζει οπως και να έχει.

    Επίσης αν ισχύει η αναφορά
    απο την e-Amyna που δίνω
    παρακάτω δεν μιλάμε για 500
    εκατ. αλλά για 142 εκατ. τιμή
    πακέτου για τα P-3B.

 3. X

  Πριν αποσυρθούν τα Ρ-3 το Π.Ν ήθελε το βραζιλιάνικο Ρ-99 αλλά με τα λεφτά που μπορούσαμε να διαθέσουμε θα αγοράζαμε λιγότερα από τα μισά αεροπλάνα που είχαμε ανάγκη.
  Σε ότι αφορά τα Ρ-3 που θα εκσυγχρονιστούν. Το 70% του κάθε αεροπλάνου θα είναι σαν ένα καινούργιο. Ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός τους ήταν γιατί οι Αμερικάνοι πίεζαν να πάρουν ένα συμβόλαιο.
  Δεν γινόταν να αγοραστούν αεροπλάνα ή UAV που θα επιχειρούσαν με το λιμενικό σώμα.

  Απάντηση
  • Π.Α

   Η τιμη που αναγραφη στη wiki ειναι σε πραγματικα δεδομενα (εστω και στο περιπου) για τυπου P-99; Εαν και εφοσον ναι, για μενα θα προτιμουσα το P-99, και ας πιεζαν.Καινουργιο, + μια πλατφορμα που χρησιμοποιειται απ’ τη ΠΑ

   Απάντηση
  • ΑΧΕΡΩΝ

   «γιατί οι Αμερικάνοι πίεζαν να πάρουν ένα συμβόλαιο.»
   Θα προσπεράσω το «αυτονόητο» του νταβατζηληκιού,και θα θέσω την ερώτηση αφελούς:δέν μπορούσαν να πάνε κατ᾿ευθείαν στον εκσυγχρονισμό των F-16;

   Απάντηση
   • X

    Aπό τι βγάζω συμπέρασμα το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού των Ρ-3 ήταν πιο ώριμο να προχωρήσει από αυτό του εκσυγχρονισμού των F-16. Επίσης, το πρώτο κοστίζει τα μισά λεφτά από το 2ο. (για εκσυγχρονισμό 85 F-16 και όχι όλων, τότε είχαμε 155 )
    Πάντως και μέσα από την Λόκχιντ ειπώθηκε φιλικά ότι με αυτά τα λεφτά καλύτερα για εμάς να εκσυγχρονίζαμε 2 Μοίρες F-16 στο επίπεδο Viper. Σίγουρα αυτά τα 40 αεροπλάνα θα μας προσδώσουν μεγαλύτερη δύναμη από τι 4-5 εκσυγχρονισμένα Ρ-3. Αυτό πιστεύουν και πολλοί στην Ελλάδα…
    Σε ότι αφορά το ναυτικό θέλει αεροπλάνα ναυτικής περιπολίας αλλά αφέθηκε να εννοηθεί πως δεν ήταν η Νο 1 προτεραιότητα του. Ειπώθηκαν διάφορα περί μεγαλύτερης και άμεσης ανάγκης εκσυγχρονισμού των ΜΕΚΟ-200, αγοράς τορπιλών για τα υποβρύχια 214 κ.α.

    Κάτι που δεν αποκλείω είναι ότι πέρα τα παραπάνω που έγραψα στις τρεις πρώτες σειρές, να είναι και πως οι Αμερικάνοι να θέλουν να συνεχίσουμε με δικά τους αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας από το να πάμε να νοικιάσουμε γαλλικά ή να αγοράσουμε άλλα μη αμερικανικού τύπου.

   • ΑΧΕΡΩΝ

    Ἄν από την ίδια την Λόκχιντ ειπώθηκε φιλικά ότι με αυτά τα λεφτά καλύτερα για εμάς να εκσυγχρονίζαμε 2 Μοίρες F-16 στο επίπεδο Viper,αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα δέν ήταν πεσκέσι στην εταιρεία.
    Ἄν όμως και το ναυτικό άφησε να εννοηθεί πως δεν ήταν η Νο 1 προτεραιότητα του,τότε μάλλον σημαίνει ότι πολύ πιό δυσδιάκριτα λόμπυ επέβαλαν το πρόγραμμα.
    Όχι για καλό πάντως,κατά την γνώμη μου.

   • Gunslinger32

    @ΑΧΕΡΩΝ
    Αγαπητέ ΑΧΕΡΩΝ η απάντηση στο ερώτημα
    που έθεσες για το θέμα, ίσως να βρίσκεται
    στην παρακάτω επίσημη αναφορά απο την
    DSCA, την οποία μπορεί όποιος θέλει να
    αμφισβητήσει η να πιστέψει.

    Απόσπασμα απο την συγκεκριμένη
    ανακοίνωση:

    “This proposed sale will contribute to the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a NATO ally.

    The proposed sale for overhaul and upgrade would allow the Hellenic Navy (HN) to resume operations of its P-3B aircraft for land-based maritime patrol and reconnaissance, surveillance and protection of areas of national interest. The HN will have no difficulty absorbing this equipment into its armed forces.

    The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.”

    http://www.dsca.mil/major-arms-sales/greece-p-3b-aircraft-overhaul-and-upgrade

    Παρακάτω βρίσκεται και η επίσημη
    αναφορά της LM για το κόστος των
    P-3B που είναι η πιο πρόσφατη που
    μπόρεσα να βρω.

    “ATHENS, July 25, 2016 –The Hellenic Navy, Lockheed Martin (NYSE:LMT) and Hellenic Aerospace Industry (HAI) hosted a ceremony today at HAI’s facilities here to recognize the official launch of the Hellenic Navy P-3B maritime patrol aircraft modernization and upgrade program.

    On July 13, the first of two Hellenic Navy P-3B Orions were successfully transferred from Elefsis Air Base to HAI’s facilities at Tanagra, Greece, north of Athens. Attending today’s ceremony were leaders representing the Hellenic Defense Ministry, the Hellenic National Defense General Staff, the Hellenic Navy, the Hellenic Air Force, the GDDIA, the US Embassy in Greece, Lockheed Martin and HAI, as well as local authorities.
    In February 2016, the U. S. Navy awarded Lockheed Martin Aeronautics a not-to-exceed $141.9 million firm-fixed-price, undefinitized contract to modernize the P-3B aircraft for the government of Greece.”

    Όλη η ανακοίνωση εδώ:
    http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2016/july/hellenic-navy-lockheed-martin-and-hai-launch-greeces-p-3b-orion-modernization-and-upgrade-program.html

 4. Theognostos

  Καλα κανουν
  ¨ Το συνολικό κόστος της ανα­βάθμισης, που θα πραγματοποιηθεί από την αμερι­κανική εταιρεία Lockheed Martin στην ΕΑΒ, ανέρ­χεται στα 500 εκατ. δολάρια.” θα δωσουν δουλειες στην ΕΑΒ τωρα. Αεροσκαφος με αυτα τα χαρακτηριστικα χρειαζοταν. Αλλα κρατη αναβαθμιζουν επισης τα αεροσκαφη τους. Η σκεψη για τα Αρλε ι Μπερκ ειναι παλια και οχι καινουργια οπως και η χρηση των ΣΜ εναντιων πλοιων. Εαν δωθουν δεν θα επιχειρουν μονα τους. Δυο δεν φτανουν και ιδιως εαν τα δωσουν οι ΗΠΑ γυμνα. Ομως εαν και εφοσον επιτευχθει συμφωνια, θα χρειαστουν για το θεατρο επιχειρησεων οχι του Αιγαιου οπως μερικοι φανταζονται εφοσον το Αιγαιον κλειδωνεται και απο συστηματα επι ξηρας, αλλα για να μην θεωρειται πλεον οτι η Κυπρος ειναι μακρια. Το θεατρο επιχειρησεων μεταξυ Κυπρου Τουρκιας Συριας Λιβανου Ισραηλ Αιγυπτου Κρητης εκει που ειναι και τα κοιτασματα Λεβα ι αθαν ειναι ενα μερος οπου η Ελλας αδυνατει να επιχειρει. Τα Π3Β θα βοηθησουν την κατασταση για επιτηρηση της περιοχης.

  Απάντηση
  • Π.Α

   Καλημερα, το θα δωσουν δουλειες στην ΕΑΒ δε το καταλαβαινω.Δε γινεται στην ΕΑΒ να παρουν δουλεις απο εξω;Περιμενουν για να ζησουν απ το τι δουλεια θα παρουν μονο απ το κρατος;

   Απάντηση
   • Π.Α

    + του οτι πρεπει να σταματησει η καραμελα με τα ΑΒ, η λογικη εχει παει περιπατο, πλεον ακομα και σε οσα στελεχη απο τις ενοπλες δυναμεις το σκεφτονται ή ακομα και απο αυτους που το παιζουν ειδικοι του χωρου.

    περι ΑΒ
    https://en.wikipedia.org/wiki/Arleigh_Burke-class_destroyer

    καλο ειναι να κατανοουμε και καποια γεωπολιτικα δεδομενα και με βαση τα συμφεροντα κυριως της Αμερικης.

    Αλλο το τι θελω και αλλο το τι μπορω να κανω.

   • Theognostos

    Α) Κάθε πρόγραμμα στρατιωτικης φυσεως πρέπει να παρέχει δυνατότητα αναπτύξεως του δυναμικού της Ελληνικης βιομηχανίας. Η ανάπτυξη αυτη δινει την ικανοτητα για προγραμματα εξαγωγικου χαρακτήρος.
    Β) Η Ελλάς απο αρχαιωτατων χρονων ναυτικη δύναμις εχει περιοριστεί βασει σχεδίου. Για να μπορέσει να ειναι παίκτης για τα Ελληνικά συμφέροντα αλλα και τα συμφέροντα αλλων εφοσον συμπίπτουν χρειάζεται δυνάμεις ως πλοια επιφανείας με power projection ίσως τα ΑΒ…ισως κάτι άλλο. Χωρίς αυτήν την δύναμη αδυνατεί να αξιοποιήσει τον πλουτοπαραγωγικο τομέα για τον οποιον εχυσαν αίμα οι πρόγονοι.

 5. Π.Α

  A) Aμα μια 6ετια εχουν μαθει να τα ξ@$#ν(sorry κιολας) στα ΕΑΣ και να πληρωνομαστε στα ονομα τις καραμελας – εθνικα συμφεροντα,εθνικη πολεμικη βιομηχανια κτλ – ,με συγχωρεις αλλα δε με πειθεις.
  Β) Εκτος απο ΑΒ το κατι αλλο τι ειναι;Για να μαθω και εγω ο αδαεις…
  Ασε τους συναισθηματισμους με τους προγονους γιατι η δυναμη, περναει απ’το χρημα (κοινως οικονομια) που εχει μια χωρα και οχι απο τα ΕΑΣ και καθε ΕΑΣ και βρες κατι πιο σοβαρο σαν προταση.

  Απάντηση
  • Theognostos

   Α) Ουδείς δεν πρόκειται να δωσει συμβόλαιον σε επιχείρηση πολιτική η στρατιωτικη φύσεως η οποια δεν εχει την γνωση και την υποδομή να φερει εις πέρας το πρόγραμμα. Αρα προγράμματα αυτου του είδους φερουν τεχνογνωσία για περαιτέρω αξιοποίηση εφόσον αξιοποιηθεί και δεν παραμείνει μετέπειτα στα ράφια…
   Β) Δεν ενδιαφέρομαι να πείσω ουδενα. Ο καθένας έχει τις αποψεις του.
   Γ) Δεν ηλθε η κατάλληλη ωρα για εξηγήσεις και κινήσεις στρατηγικου βάθους απο την Ελλάδα άλλωστε ιθύνοντες εχουν εκλεγεί κυβερνήσεις επι κυβερνήσεων αρα και οι στρατηγικές επιλογές ειτε μελανος άκρου είτε λευκού άκρου. Αρα και το υφισταμενον σοσιο/οικονομικο καθεστώς του κράτους. Οσοι εξ υμάς νομίζουν οτι γνωριζουν καλύτερα ας εξηγήσουν στην κυβέρνηση μεθόδους οικονομίας στρατηγικής αμύνης εμπορίου σχεσεων μεταξυ κρατών κτλ.
   Δ) Οσοι ‘ξεχνούν’, και καταπατουν εκ της ιδιας βουλησεως τους προγόνους και την ιστορία τους ειναι κομπλεξικοί αδύναμοι κερδοσκόποι. Η δύναμη του χρήματος δεν υφίσταται αλλά παράγεται απο το ψεύδος το οποιον εκπροσωπεί, εν ψευδος, ωστε όλη σχεδον η ανθρωπότηςακολουθεί τυφλά κάποτε και αυτο θα λήξει.

   Απάντηση
   • Π.Α

    Δ) Mεχρι να ληξει το ψευδος παντως, απ’αυτο θα κινειται(χρημα).

 6. Kostas

  1) η αμερικη ποτε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραχώρησης αντιτορπιλικών κατευθυνόμενων βλημάτων. Το ειχε κανει άλλωστε και στο παρελθόν με τα Ανταμς
  2) το κοστος αξιοποίησης των Αρλει ειναι μικρότερο των 500 εκ που θα δαπανηθούν για τα Ρ3
  3) οι πύραυλοι SM-6 εχουν αποδεσμευθεί για εξαγωγή

  Ολα ειναι θεμα προτεραιοτήτων. Δυστυχως το ΠΝ θεώρησε πιο σημαντικα τα Ρ3 που δεν εχουν ΚΑΜΙΑ αξια σε περιπτωση πολεμου απο τα αντιτορπιλικά.

  Απάντηση
  • X

   H Aμερική τα μόνα πλοία που θα μας δώσει είναι τελειωμένες φρεγάτες Perry. Δεν δίνει Ticonderoga και Arleigh Burke. Δεν θα τα έδινε τζάμπα. Φυσικά 500 εκατ. δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για 2 πλοία συν τα παρελκόμενα τους.
   Δεν μας δίνουν SM-6.
   Xρειαζόμαστε αεροπλάνα ναυτικής περιπολίας. (περιπολίες στην ΑΟΖ, εντοπισμός και στοχοποίηση τουρκικών πλοίων στο Αιγαίο κ.α)

   Απάντηση
   • Kostas

    πως ακριβως φαντάζεσαι την στοχοποίηση τουρκικών πλοίων στο Αιγαιο απο τα Ρ3;

    Πες μας ενα τακτικό σεναριο.

    Τι περιπολίες στην ΑΟΖ μπορει να κανει το Ρ3 που δεν θα μπορούσε να κανει (με το 1/10 του κόστους) ενα μη επανδρωμένο;

 7. Theognostos

  @ΠΑ
  Εντάξει κανόνισε να πλουτίσεις μηπως και βοηθήσεις τον εαυτον σου, συνανθρώπους σου και το κράτος. Μην ξεχνάς ομως οτι στο τελος ουδείς τα παίρνει μαζι του.

  Απάντηση
 8. Theognostos

  Δεν υπάρχουν UAV που μπορουν να αντικαταστήσουν τα P3 επι του παροντος. Η εμβέλεια, ανθυποβρυχιακος πόλεμος, on station χρόνος κτλ….Τα αεροσκαφη χρειάζονται και για επιχειρήσεις περαν του Αιγαίου.

  Απάντηση
  • Kostas

   @θεογνωστη: γραφεις ανακριβειες

   On station χρονος
   IAI super heron: endurance >45 hours
   P3C endurance: 16 hours

   ανθυποβριχιακος πολεμος που?
   στο Αιγαιο? γινεται 100 φορες καλυτερα με ποντοζομενα σοναρ απο ελικοπτερα
   στην ανατολικη μεσογειο? τα ανθυποβρυχιακα αεροπλανα δεν επιβιωνουν ουτε 1 λεπτο σε περιπτωση πολεμου

   εμβελεια?
   με δορυφορικες επικοινωνιες και με αυτονομια 45 ωρων τα super heron πανε πολυ πιο μακρια απο τα Ρ3

   Απάντηση
 9. Theognostos

  Κωστας
  Κατανοω πλήρως την ατομική και προσωπικη αναγκη την εξαρξη για νεες τεχνολογικες δομές και την προσπάθεια αποδείξεως οτι καποιος κανει λάθος όμως χρειάζεται και εγκράτεια.

  Εσυ Κανεις λάθος. Απόδειξη. Πρώτη ανακρίβεια. Το όνομα είναι Θεογνωστος και οχι θεογνωστη. 🙂

  Τωρα δεν ειναι η πρωτη φορα που αναφερεις τα Ισραηλινά UAV. Ειναι γνωστά προ πολλού πριν τξν αναγορα σου οπως και οι δυνατότητες των συστηματων. Ε και;

  Γνωρίζεις οτι αλλο το Αιγαιον και άλλο η Μεσόγειος. Αλλη η δουλεια του ελικοπτέρου και αλλη του αεροσκαφους. Εαν ηταν ιδιες οι ΗΠΑ καθως και ολα τα αλλα προηγμενα κρατη δεν θα ειχαν αεροσκαφη ανθυποβρυχιακου πολεμου αλλα μονον ελικόπτερα. Υπενθυμιζω οτι και αλλα κρατη αναβαθμιζουν τα ανθυποβρυχιακα αεροσκαφη. Μα ειναι όλοι αυτοι τόσο χαζοί να μην αγοράσουν ισραηλινά η να εχουν μονον τα UAV και ελικοπερα; Κώστα, το καθε συστημα εχει τις δυνατοτητες αλλα και τις αδυναμίες. Τα P3 είναι η σωστη επιλογή για τους λογους ους εξήγησα προηγουμενως.

  Εαν θέλεις να δεθεις στο Ισραηλινό αρμα δικη σου υποθεση. Ομως τα Ισραηλινά UAV’s επ ουδενί δύνανται να αντικαταστήσουν τα P3. Κωδικοί υποκλεπτονται σπανε..πουλιούνται..κτλ…Σημειωτέον οτι οταν η ‘επανάσταση’ ηλθε με τα UAV η τεχνολογια επρεπε να αναπτυχθεί ωστε οι κωδικοι να αλλαζουν συνέχεια..ομως παρα ταύτα ακομη υπαρχουν πισω πόρτες κτλ….

  Επιπλέον τα συστήματα στα P3 για ανθυποβρυχιακο πόλεμο δεν συγκρίνονται..εφοσον η πλατφόρμα ειναι μεγαλων διαστάσεων..ποσο βάρος φορτίο ωφέλιμο μεταφέρουν τα UAV , δεν υπαρχει καν σύγκριση αρα να σκεπτεσαι. Ποσες τορπιλες φερουν τα UAV; Επειτα υπάρχει αυτο που λεγεται και Ανθρωπινος παράγοντας ο οποίος ειναι εκει και οχι σε καποιο υπολογιστη κάπου στην ενδοχώρα. Δεν ειναι απλά βίντεο παιχνίδι….Ειχα την καλη τύχη να μπω σε ελικοπτερο ανθυποβρυχιακου πολέμου γνωριζω πολυ καλά απο πρωτο χερι. Δυσκολη δουλειά….

  Επιπλεον η Ελλας δεν εχει δικη της ανεξάρτητη δορυφορική ικανότητα. Αρα και οι λεγομενες δορυφορικές επικοινωνίες που αναφέρεις δεν στέκουν. Με ενα γυρισμα στο κουμπί παρεμβολές κτλ τελειωνουν όλα. Καλη η τεχνολογία αλλά χρειάζεται σωστη μεθόδευση για το πως και πού θα χρησιμοποιηθεί σωστά.
  Νομιζω αυτά αρκούν ως έγραψα και στον ΠΑ δεν ενδιαφερομαι να πείσω ουδένα η αποψη μου οτι εγινε σωστη επιλογή για τα Ελληνικα σημερινα δεδομενα στέκει. Τελείωσα με αυτο το άρθρο…

  Απάντηση
  • giorgos tsagaris

   Oλα κατανοητα με τη διαφορα οτι ι ιδιος ο Α/ΓΕΝ προχθες δηλωσε οτι τα Ρ-3 δε θα χρησιμοποιηθουν παρα μονο ως πλατφορμες επιτηρησης και οχι μαχης (δε θα επιβιωναν αλλωστε) προφανως και στα πλαισια περικοπων του εξωφρενικου ποσου..

   Απάντηση
   • ΑΧΕΡΩΝ

    Πού έκανε την δήλωση;
    Ἄν είναι όντως έτσι,ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά ότι πρόκειται για νατοϊκή κατά βάση υποχρέωση,για την παρακολούθηση (αλλά μέχρι εκεί) των ρωσσικών πυρηνικών υποβρυχίων κυρίως,αλλά και ναυτικών κινήσεων γενικώτερα.
    Οπότε εξηγείται ίσως και ἡ μοναδική «συνέπεια και συνέχεια» που επιδείχθηκε από αλλεπάλληλες «μνημονιακές» και «αντιμνημονιακές» κυβερνήσεις,όταν όλα τα άλλα ανατρεπόταν πρωϊ-μεσημέρι-βράδυ.

   • Theognostos

    Τότε γίνονται λανθασμένες κινήσεις…ειναι ΦΟΒΕΡΟ! Οχι ανθυποβρυχιακά αεροσκαφη! Η επιτήρηση είναι ποιο απλό θεμα ας βαλουν και αερόστατα με IR CCD κάμερες που λέει ο λόγος…επιτηρηση τίνος.. Μολις το ειδα απο άλλο ιστότοπο. ‘λεφτα υπάρχουν’ ομως για αλλα…αντικοινωνικα προγράμματα η μεθοδική καταστροφή του Ελληνισμού…το διάβασα ανεφερε οτι ουτε νέες τορπιλες για τα υποβρύχια!

 10. X

  @ΑΧΕΡΩΝ
  Δεν είπε η Λόκχιντ ότι καλύτερα με αυτά τα λεφτά να εκσυγχρονίζαμε 2 Μοίρες F-16. Αυτή είναι η άποψη κάποιων μέσα από την Λόκχιντ. Εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις. Ο εκσυχρονισμός των Ρ-3 έχει να κάνει με αυτό που έγραψα ότι οι Αμερικάνοι ήθελαν να πάρουν ένα συμβόλαιο από εμάς, όπως και να δωθεί εδώ δουλειά στην ΕΑΒ, να μπορεί να γίνει η επιτήρηση της ΑΟΖ κ.α θέματα.

  Απάντηση
 11. X

  Tα ισραηλινά ή όποια άλλα UAV μπορούν να εντοπίσουν ένα τουρκικό υποβρύχιο στην Ανατολική Μεσόγειο ??
  Πέρα αυτό είναι άλλη η ψυχολογία κάποιου που βλέπει αν πετάει από επάνω του ένα να το πω λαικά τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο και άλλη να βλέπει ένα αεροπλάνο που μέσα του έχει ανθρώπους. (να τον βλέπουν άνθρωποι)
  Υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει με την εναέρια κυκλοφορία και τα UAV που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, διεθνώς.

  Απάντηση
  • defencegreece

   Οχι δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τα εκσυγχρονισμένα p-3B τα οποία φάινετια να μην αγοράζεται ASW εξοπλισμός. Φυσικά και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο εξοπλισμός που φέρουν τώρα και χρονολογείται από την δεκαετία του 60 τα επιτρέπει να αναγνωρίζουν τα Τουρκικά Υποβρύχια. Με ευχες και αοριστες πιθανολογήσεις για το αν συμπεριλάβουμε νέο ASW εξοπλισμό δεν προγραμματίζονται κονδύλια 500 εκ$

   Απάντηση
  • Kostas

   τα ισραηλινά ή οποιαδήποτε αλλα UAV μπορουν να εντοπίσουν υποβρύχια με sonobuoys και ρανταρ (για περισκόπια) οπως ακριβως και τα ΑΦΝΣ. Οι MAD συσκευές που φέρονται μόνο απο τα αφνς δεν εχουν αξια πλεον

   Πιστεύετε οτι τα Ρ3 θα αναλάβουν ανθυποβρυχιακες αποστολες στην Ανατ. Μεσόγειο;;;;!;!;!;

   Απάντηση
 12. Gunslinger32

  Η παρακάτω αναφορά απο το e-Amyna(εάν ισχύει όντως) πρέπει
  να τελειώνει τον μύθο με τα 500 εκατ. για τα P-3B του ΠΝ.

  http://e-amyna.com/αποκρυπτογραφώντας-τον-εξοπλιστικό/#comment-3155272751

  Γ.Μ. WB
  2 μέρες πριν
  Ξεκολλήστε επιτέλους με αυτό το “μισό δισ. +”!
  Αυτό είναι το μέγιστο δυνητικό κόστος του προγράμματος που όμως μάλλον δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτά τα ύψη. Προς το παρόν η μόνη ανατεθείσα σύμβαση είναι ύψους 142 εκατ. $.

  Απάντηση
 13. defencegreece

  7 συστήματα HERON TP αγοράστηακαν από τη Γαλλία προς 177εκ$ περιλαμβάνοντας και τους αισθητήρες
  https://www.flightglobal.com/news/articles/french-senate-raises-questions-about-heron-tp-sale-365353/….Ειπε κανεις τπτ για εξεταση εναλλακτικών από το ΥΠΕΘΑ για θαλάσσια επιτήρηση και ELINT?

  Απάντηση
  • Gunslinger32

   @defencegreece

   Αν συγκρίνω την αναφορά των Γάλλων
   με τις παρακάτω αναφορές υποψιάζομαι
   ότι τα στοιχεία των Γάλλων είναι μαγειρεμένα.

   Ακόμα και οι Ινδοί που δεν φαίνονται να
   είναι κουβαρντάδες πληρώνουν 400 εκατ. $
   για συνολικά 10 Heron TP. Τρία συστήματα
   επιπλέον δεν μπορούν να εκτοξεύουν την
   συνολική τιμή σε τριψήφιο ποσοστό απο
   177 σε 400 εκατ. $, είναι παράλογο.

   http://www.janes.com/article/60819/ila-2016-heron-tp-showcased-at-berlin

   http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/government-approves-400-million-plan-to-procure-armed-heron-tp-drones-from-israel/articleshow/48906195.cms

   Απάντηση
   • defencegreece

    Αλλο για συστηματα (περιλαμβάνουν 3-4 αεροχηματα UAV). Εγω μιλάω για 7 UAV. Πολλοι δημοσιογράφοι τα μπερδεύουν αυτα αλλες φορές και σκόπιμα. Αν γνωρίζει κάποιος υπάρχει πουθενα η ισραηλινή πρόταση για τα UAV Heron MPA που προτειναν οι ισραηλινοί στην Ελληνική Πλευρά? Τετοιες προτάσεις θα πρέπει επισημα να βλέπουν το φως της Δημοσιότητας για πραγματική Διαύγεια .

   • Gunslinger32

    @defencegreece
    Αυτό το κατάλαβα, λέγοντας
    συστήματα εννοούσα τρία
    επιπλέον UAV, (συγνώμη που
    δεν το ξεκαθάρισα επάνω).

    Δυστυχώς για εμάς δεν υπάρχει
    η διαφάνεια που θα έδινε την
    δυνατότητα να βγεί ένα αξιόλογο
    συμπέρασμα για τα έξοδα εξοπλισμών.
    Έτσι μας μένει η προσπάθεια και ο
    διάλογος με διαθέσημα στοιχεία που
    σε αρκετές περιπτώσεις ξεφεύγουν
    αρκετά απο την πραγματικότητα.

    Σύμφωνα με έμπειρους σε αυτά τα
    θέματα, τα έξοδα που δίνουν στην
    δημοσιότητα για τα εξοπλιστικά
    προγράμματα είναι αρκετά πιο
    χαμηλά απο τα πραγματικά που
    πληρώνει ο φορολογούμενος,
    ειδικά σε κράτη με μεγάλους
    προϋπολογισμούς γίνεται της
    τρελής που λένε, και δεν βγάζουν
    άκρη ούτε εκείνοι που τα εγκρίνουν.

    Οι παρακάτω πηγές μπορούν να
    δώσουν μια καλή εικόνα σχετικά
    με το τι παίζεται σε αυτούς τους
    διαδρόμους.

    http://pogoarchives.org/labyrinth/08-wheeler-w-covers.pdf

    http://www.pogoarchives.org/straus/dm/defense_monitor_jan_march_2016.pdf

ΔΕΝ επιτρέπονται απαξιωτικοί και υβριστικοί χαρακτηρισμοί εναντίον στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του ιστοτόπου. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της "Προέλασης" και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: