786 TME, οι αρσιβαρίστες του Ελληνικού Στρατού

″Όσοι ταξιδεύουν συχνά στο Οδικό Δίκτυο της Χώρας και ιδιαίτερα αυτό της Βόρειας Ελλάδας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν συναντήσει κάποια Φάλαγγα Αρματοφορέων να μεταφέρει με ιδιαίτερη προσοχή, βαρύ πολεμικό υλικό από την Έδρα μιας Μονάδας σε πεδίο ασκήσεων, Εργοστάσιο Βάσεως του Τεχνικού, Λιμάνι, Σιδηροδρομικό Σταθμό ή αντίστροφα.

Ένα από τα φορτηγά TATRA T815 VVN (8×8) που παρελήφθησαν το 1996. Μεταφέρει σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα Ρ-50 όχημα MC-113A3 της Αμερικάνικης Εθνοφρουράς για να συμμετάσχει στην άσκηση Dynamic Mix 2001. Όλα τα οχήματα του τύπου χρησιμοποιούνται σήμερα από τον Ελληνικό Στρατό. β. Ένα όχημα τύπου FAUN με Γερμανικό τύπου Αρματοφορέα (πλατφόρμας) που μεταφέρει άρμα ΑΜΧ-30. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Οι οδηγοί τους, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, είναι Εξαιρετικοί Επαγγελματίες και πριν βγουν στους Ελληνικούς Δρόμους έχουν υποβληθεί σε πολύμηνη Εκπαίδευση, η οποία αντανακλάται στο Μηδενικό Δείκτη-σοβαρών- ατυχημάτων που έχουν να επιδείξουν.

Πρόκειται για τους Άνδρες του 786 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που έχουν επιφορτιστεί με το Έργο Μεταφοράς όλων των κύριων οπλικών Συστημάτων του Ελληνικού Στρατού.

Το Σπουδαίο και Ωραίο αυτό έργο θα προσπαθήσουμε παρακάτω να περιγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια.’’

Εισαγωγή

Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαί­νουν οι μαθητές των στρατιωτικών σχο­λών, είναι πως για να κερδίσει κανείς μια μάχη ή ακόμη περισσότερο έναν πόλεμο, θα πρέπει να επιτύχει τοπική υπεροχή ένα­ντι του αντιπάλου.

Αυτό προϋποθέτει ταχεία Συγκέντρωση και Εκμετάλλευση των διαθέσιμων Τεθωρακισμένων και Μηχανοκίνητων δυνάμεων, στον κατάλλη­λο χώρο και χρόνο.

Η προώθηση του υλι­κού από τις περιοχές αποθήκευσης στο Θέατρο Επιχειρήσεων και κατόπιν στη Ζώνη Μάχης είναι μια επίπονη διαδικασία, που απαιτεί οργάνωση και κατάλληλα μέσα μεταφοράς ικανά να ανταποκριθούν εντός στενών χρονικών ορίων. Η Στρατιω­τική Ιστορία βρίθει από παραδείγματα, όπου η έκβαση μιας σύγκρουσης κρίθηκε από την ικανότητα ενός εκ των αντιμαχο­μένων να πραγματοποιεί Στρατηγικούς Ελιγμούς που έφεραν σε δύσκολη Θέση τον αντίπαλο. Το πλέον χαρακτηριστικό όλων είναι αυτό που συνέβη στον Αρα­βοϊσραηλινό Πόλεμο του 1973, όταν οι Ισραηλινοί μέσα σε διάστημα λίγων ωρών μετέφεραν με κάθε διαθέσιμο μέσο τρεις Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες από το Βόρειο μέτωπο με τη Συρία στο Νότιο, κατατροπώ­νοντας τις δυνάμεις της Αιγύπτου.

Την εποχή εκείνη ο Ελληνικός Στρατός, προσηλωμένος σε ένα από καιρό ξεπερα­σμένο δόγμα στατικής άμυνας που απο­σκοπούσε στην αντιμετώπιση του από Βορρά κινδύνου, δεν είχε ακόμη αντιληφθεί την αξία των Στρατηγικών Μεταφο­ρών, οι οποίες βασίζονταν σχεδόν απο­κλειστικά στην χρήση του Σιδηροδρομικού Δικτύου. Το κατάλαβε όμως με οδυνηρό τρόπο το 1974, όταν κατά την διάρκεια της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο χρειάστηκε να μετακινηθούν οδικώς – λόγω αδυναμίας του Σιδηροδρομικού Δικτύου και του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ να αντα­ποκριθεί – από την περιοχή της Μακεδο­νίας και της Ηπείρου προς τα σύνορα του Έβρου εκατοντάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μέσα από το φτωχό οδικό δίκτυο της εποχής, που μοιραία μπλοκαρίστηκε για πολλές ημέρες από τα άρματα μάχης τα οποία ακινητο­ποιήθηκαν λόγω βλαβών. Το πρόβλημα επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό με την μόνιμη μεταστάθμευση των Μονάδων σε νέες θέσεις ανατολικότερα, ωστόσο συνέχισε να υφίσταται η απαίτηση της ταχείας μεταφοράς των Εφεδρειών.

Από πλευράς τροχαίου υλικού, εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός Αρματοφορέων Αμερικανικής κατασκευής τύπου Μ26 Dragon Wagon από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με θωρακισμένη καμπίνα και μεταφορική ικανότητα 40 τόνων, που είχαν σχεδιαστεί για τη μεταφορά των Μ4 Sherman. Επίσης υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός κεφαλών ρυμούλκησης Μ52 – συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα- μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, που ήσαν κατάλληλοι μόνο για την μεταφορά Τεθωρακισμένων οχημάτων Πεζικού και Μηχανημάτων Μηχανικού. Τα παραπάνω βενζινοκίνητα οχήματα είχαν διατεθεί στα Τάγματα Τεχνικού κυρίως και πραγματο­ποιούσαν μεταφορές αρμάτων και τεθωρα­κισμένων σε μικρές αποστάσεις και με πολλούς περιορισμούς μέγιστης επιτρεπό­μενης ταχύτητας και κλίσης του εδάφους.

Από τις δοκιμές αποδοχής του προτύπου Αρματοφορέα STEYR 40M60/S40 6×6 στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ. Το όχημα δεν έχει βαφεί ακόμη με τα Ελληνικά χρώματα παραλλαγής. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Η πρώτη προσπάθεια ανανέωσης του υλι­κού έγινε στις αρχές της δεκαετίας 1980, όταν στα πλαίσια της γερμανικής βοήθειας παραλήφθηκαν μεταχειρισμένοι αρματο­φορείς τύπου FAUN, οι οποίοι και χορηγήθηκαν στο 786 ΤΜΕ με σκοπό τη συγκρό­τηση μιας Μονάδας με αποκλειστική απο­στολή την μεταφορά Αρμάτων και Τεθωρα­κισμένων οχημάτων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Παρά την μεγάλη τους ηλικία, τα λιγοστά FAUN στα χέρια των έμπειρων Ελλήνων οδηγών πραγματο­ποίησαν ένα τεράστιο μεταφορικό έργο και αναδείχθηκαν σε πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση των σχεδίων και την εκτέ­λεση των Στρατηγικών Μεταφορών σε πολύ μικρότερους χρόνους από ότι στο παρελθόν. Η μεγάλη χρησιμότητα τους φάνηκε στην Ελληνοτουρκική Κρίση του 1987, όταν έφεραν σε πέρας ένα τιτάνιο έργο κινούμενα σε εικοσιτετράωρη βάση. Όπως αποδείχθηκε, οι Αρματοφορείς απο­τελούν τη ραχοκοκαλιά των χερσαίων Στρατηγικών Μεταφορών και το πλέον ασφαλές και γρήγορο μέσο μεταφοράς βαρέως υλικού.

Ένα ακόμη στοιχείο που επιβάλει την χρήση των Αρματοφορέων είναι ότι οι Σιδηροδρομικές Μεταφορές στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Ζώνη Μάχης, παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες και συγχρόνως αυξημένες πιθανότητες προ­σβολής ή δολιοφθοράς των εγκαταστάσε­ων και του δικτύου. Επιπρόσθετα, η ανά­γκη ύπαρξης από τον καιρό της ειρήνης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την εκτέλεση μεταφορών βαρέως υλι­κού υπό συνθήκες επιχειρήσεων, το οποίο να γνωρίζει πλήρως την ικανότητα και τις δυνατότητες του οδικού δικτύου, κατέστη­σε επιβεβλημένη την δημιουργία Μονά­δων Αρματοφορέων όπως το 786 ΤΜΕ με κύρια αποστολή τη μεταφορά όλων των οπλικών συστημάτων κατηγορίας Α’ όπως Άρματα Μάχης, Α/Κ πυροβόλα, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, ΠΕΠ MLRS, Α/Α TOR Μ1 κ.α.

Η τεράστια εμπειρία που αποκτήθηκε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 υπήρξε το εφαλτήριο για τη μετεξέλιξη των Στρα­τηγικών Μεταφορών του ΕΣ στο σημερινό επίπεδο, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλους Ευρωπαϊκούς Στρατούς.

Μεταφορά άρματος περισυλλογής Μ88Α1. Πρόκειται για ένα από τα βαρύτερα και ογκωδέστερα φορτία που μεταφέρονται μέχρι σήμερα. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Η Ιστορία του 786 TΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΜΕ)

Το 786 ΤΜΕ συγκροτήθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 1947, με την ονομασία 786 Λόχος Μεταφοράς Στρατευμάτων και αρχικά διέθετε 70 φορτηγά οχήματα γενικής χρήσεως τύπου GMC.

Την 1η Απριλί­ου 1947 η Μονάδα μεταστάθμευσε στο Στρατόπεδο «Μεγάλου Αλεξάν­δρου» της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που εκείνη την εποχή περιτριγυριζόταν από αμπέλια και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Με την πάροδο του χρόνου τα αμπέλια και τα σταροχώραφα έδωσαν τη θέση τους στο μπετόν και στις πολυκατοικίες, με αποτέλε­σμα η Μονάδα να βρεθεί κυριολεκτικά μέσα στον αστικό ιστό, στα όρια των Δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης που είναι και από τους πλέον πυκνοκατοικημέ­νους.

Στις 15 Μαΐου 1960 μετονομάσθηκε σε 786 Λόχο Γενικών Μεταφορών και παράλληλα αντικατέστησε τα GMC με 100 Μ34 και Μ35 REO 6χ6, που ήταν και το βασικό μέσο μεταφοράς του ΕΣ στις δεκαε­τίες του 1960 και του 1970.

Την 1η Ιουλίου 1981 η Μονάδα οργα­νώθηκε σε Τάγμα Μεταφορών και ειδικό­τερα σε Τάγμα Μεταφοράς Αρμάτων και στα τέλη του ιδίου χρόνου παρέλαβε τους πρώτους 14 Αρματοφορείς τύπου FAUN L1212/45. Επρόκειτο για μεταχειρισμένο υλικό Γερμανικής Κατασκευής, από τα αποθέματα του Γερμανικού Στρατού. Συνο­λικά αποκτήθηκαν 29 FAUN εκ των οποί­ων οι 15 διατέθηκαν αρχικά στις μονάδες Τεχνικού και οι 14 στο 786 ΤΜΕ. Στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο το σύνολο των οχημάτων να συγκεντρωθεί στο 786 ΤΜΕ, γεγονός που αποτέλεσε και το έναυσμα για την αλλαγή της Αποστολής-Οργάνωσης της Μονάδος σε Τάγμα Αρματοφορέων.

Συνήθης εικόνα από την καθημερινή δραστηριότητα της μονάδος. Φόρτωση αυτοκινούμενων πυροβόλων Μ109Α1Β2. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Για την οδήγηση των γιγαντιαίων για την εποχή οχημάτων προσελήφθησαν 9 πολί­τες οδηγοί με προηγούμενη προϋπηρεσία στην οδήγηση βαρέων οχημάτων. Αυτοί στην συνέχεια εκπαίδευσαν σταδιακά τα Μόνιμα Στε­λέχη και τους Στρατιώτες Οδηγούς.

Οι κεφαλές ρυμούλκησης ήταν κατασκευα­σμένες τη δεκαετία του 1960 και συνοδεύ­ονταν από 54 πλατφόρμες μεταφοράς αρμάτων, επίσης Γερμανικής κατασκευής.

Όλο το προαναφερόμενο υλικό σήμερα δεν χρησιμοποιείται, έχει κριθεί Πέραν Οικονομικής Επισκευής (ΠΟΕ) και έχει ήδη εκποιηθεί. Την ίδια εποχή η Μονάδα παρέλαβε επίσης 18 φορτηγά οχήματα τύπου FAUN 8χ8 ωφέλι­μου φορτίου 10 τόνων, εφοδιασμένα στο πίσω μέρος με γερανό. Τα οχήματα αυτά μετέφεραν για πολλά χρόνια κάθε είδους φορτία και εφόδια όπως άλευρα, λιπαντι­κά, ανταλλακτικά κλπ. Αποσύρθηκαν τελι­κά στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, και αφού πρώτα κρίθηκαν ΠΟΕ, εκποιήθη­καν. Το 1986 χορηγήθηκαν τέσσερις κεφαλές ρυμούλκησης πολιτικού τύπου, της γνωστής αμερικανικής εταιρείας κατα­σκευής φορτηγών Mack. Επρόκειτο για οχήματα που προέρχονταν από τη διάλυ­ση της ΜΟΜΑ-ΣΥΚΕΑ και χρησιμοποιήθηκαν για μια περίπου δεκαετία, έως ότου κρίθηκαν ΠΟΕ και αποσύρθηκαν.

Σημαντικό σημείο στην Ιστορία της Μονά­δος ήταν ο Ιούνιος του 1992, όταν παρέ­λαβε 71 κεφαλές ρυμούλκησης τύπου Μ911 6χ6 της Oshkosh.

Επρόκειτο για οχήματα που αγοράστηκαν από τις ΗΠΑ μέσω πιστώσεων FMF, και μαζί με τα 29 υπάρχοντα FAUN συμπληρώθηκε για πρώτη φορά η προβλεπόμενη από τον ΠΟΥ (Πίνακα Οργανώσεως Υλικού) σύνθε­ση της Μονάδος που προέβλεπε 100 Αρματοφορείς. Ακολούθησε τον Ιούλιο του 2000 η παράδοση 20 ακόμη μεταχειρισμέ­νων κεφαλών Μ911 τεσσάρων αξόνων 6χ8 παλαιότερης έκδοσης, στα πλαίσια υλοποίησης Αντισταθμιστικών Ωφελημά­των μεγαλύτερης προμήθειας πολεμικού υλικού από τις ΗΠΑ.

Την ίδια χρονιά επί­σης παραδόθηκαν και οι 30 νέοι Αρματο­φορείς STEYR 40Μ60 με πλατφόρμες βαρέως τύπου ΝΚ 1000-76 της εταιρείας Ν. Κιολέϊδης ΑΕ. Η άφιξη του νέου υλικού είχε σαν αποτέλεσμα την οριστική απόσυρ­ση των FAUN και τη διάθεση μικρού αριθ­μού Oshkosh σε άλλες Μονάδες του Ελληνικού Στρατού.

Ο αρματοφορέας STEYR 40Μ60 και η πλατφόρμα βαρέως τύπου ΝΚ1000-76. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

 

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
Τύπος
Μ911
40Μ60/S40
Κατασκευαστής
Oshkosh
Steyr (ΕΛΒΟ)
Μήκος
9,37 m
8.33 m
Πλάτος
2.89 m
2.90 m
Ύψος
3.40 m
3.60 m
Βάρος
18.241 kg
17.000 kg
Μέγιστο φορτίο ρυμουλκύσεως
102.514 kg
120.000 kg
Πετρελαιοκινητήρας
Δίχρονος, 8κύλινδρος V, υδρύψυκτος
Τετράχρονος, 10κύλινδρος V, υδρύψυκτος
Τύπος
Detroit Diesel 8V-92TA-90
D 2840 LF-EURO 2
Κυβισμός
19.900 cm3
18.273 cm3
Μέγιστη ισχύς
445 ps στις 2,200 στροφές/λεπτό
630 ps στις 2,200 στροφές/λεπτό
Τροχοί
10 σε τρεις άξονες + 1 ρεζέρβα
6 σε τρεις άξονες + 2 ρεζέρβες
Διαστάσεις ελαστικών
385/95/R24
24.00/R21
Πίεση ελαστικών
100psi
87psi
Χωρητικότητα καυσίμου
2×350 lt=700 lt
1×600 lt +1×220=820 lt
Κατανάλωση χωρίς/με φορτίο
80/100 lt  στα 100 km
76/100 lt  στα 100 km
Αυτονομία χωρίς/με φορτίο
875/700 km
1.066/820 km
Μέγιστη/επιτρεπόμενη ταχύτητα
72/50 km/h
128/50 km/h
Συσσωρευτές
4-12 V x 100 Ah παράλληλα
2-12 V x 180 Ah σε σειρά
Επιχειρισιακή χρησιμοποίηση
Ρυμούλκο πλατφόρμας ΑΡ-140/58Τ ή Μ747
Ρυμούλκο πλατφόρμας ΝΚ 1000/76

Από πλευράς πλατφόρμων μεταφοράς αρμάτων, η Μονάδα παρέλαβε τα τελευταία χρόνια τρεις τύπους που αντικατέστησαν οριστικά τις 54 μεταχειρισμένες Γερμανικές που παρελήφθησαν με τα FAUN. Πρόκειται για 56 πλατφόρμες ελληνικής κατασκευής τύπου ΑΡ 140-58Τ της Ν. Κιολέϊδης ΑΕ που παρελήφθησαν το 1998, 20 Αμερικα­νικής κατασκευής Μ747 που παρελήφθη­σαν μεταχειρισμένες το 2000 μαζί με τα μεταχειρισμένα Oshkosh, και 25 βαρέως τύπου ΝΚ1000-76. Σήμερα η μονάδα δια­θέτει 75 Μ911 Oshkosh και 5 STEYR 40Μ60, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από τον ΠΟΥ διοικητικά και οχήματα γενι­κής χρήσεως.

Το υπόστεγο της Διμοιρίας Συντηρήσεως έχει κατασκευαστεί πρόσφατα και μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα δυο οχήματα με τις αντίστοιχες πλατφόρμες. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Για την ιστορία, Θα πρέπει να αναφέ­ρουμε ότι το 1996 παρελήφθησαν στα πλαίσια χορήγησης δωρεάν βοήθειας από τις ΗΠΑ, Τσεχοσλοβάκικα φορτηγά οχήμα­τα TATRA τα οποία προέρχονταν από τα Ανατολικογερμανικά αποθέματα και είχαν χρησιμοποιηθεί στο πόλεμο του Περσικού το 1991 . Συνολικά παρελήφθησαν 15 κεφαλές ρυμούλκησης τύπου Τ815 VNT 28.235 με κίνηση 6χ6 και ωφέλιμο φορτίο 30 τόνων μαζί με 14 επικαθήμενες πλατ­φόρμες μεταφοράς γενικού φορτίου, 35 φορτηγά τύπου Τ815 VVN/VT 26.265 8χ8.1 R, 28 φορτηγά Τ815 WN/VT 20.235 6χ6.1 R καθώς επίσης 24 ρυμουλ­κούμενες πλατφόρμες Ρ-50 (50 τόνων) και 17 Ρ-80 (80 τόνων) που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά Τεθωρακισμένων οχημά­των. Όλο το παραπάνω υλικό αφού ενερ­γοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε αρχικά από το 786 ΤΜΕ αποτέλεσε στην συνέχεια τη βάση για τη συγκρότηση ενός δεύτερου ΤΜΕ, του 787 με έδρα στη Ν. Χαλκηδόνα του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην παραπάνω Μονάδα διατέθηκαν και 36 STEYR 40Μ60 με αντίστοιχες πλατφόρμες βαρέως τύπου ΝΚ 1000-76, στα πλαίσια υλοποίη­σης προαίρεσης που προέβλεπε η αρχική σύμβαση προμήθειας των 30 μονάδων. Το στρατόπεδο της Ν. Χαλκηδόνας φιλοξενεί επίσης το 781 ΤΜΕ . Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης έχει μετασταθ­μεύσει στον ίδιο χώρο και το 786 ΤΜΕ από το 2005 αποδεσμεύοντας έτσι το Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» για χρήση από τους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Αρματοφορέας (κεφαλή) Steyr MAN 40M60 του Ελληνικού Στρατού. (Φωτ: military-vehicle-photos.com)

Οι τρεις Μονάδες μαζί με τους 782 ΛΓΜ και ΛΔ/ΣΣΜ απαρτί­ζουν το Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών (ΣΣΜ) του ΕΣ, που υπάγεται απευθείας στην ΜΕΡΥΠ. Η έδρα του Συγκροτήματος βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο που τέμνο­νται οι δυο βασικοί άξονες του Εθνικού οδικού δικτύου, η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ, και σε απόσταση αναπνοής από τις Μηχανοκί­νητες Μονάδες του Β΄ΣΣ. Στους άμεσους στόχους του ΓΕΣ είναι η αύξηση του αριθμού των Αρματοφορέων STEYR 40Μ60 σε 100 μονάδες, γεγονός που Θα επιτρέψει την δυνατότητα μεταφοράς σε μια και μόνο διαδρομή μιας Τεθωρακισμένης Ταξιαρ­χίας εξοπλισμένης με Leopard 2 -82 άρματα- και όλα τα ειδικοποιημένα. Επίσης θα πρέπει να μελετάται σοβαρά η αναβάθ­μιση και ο επανεξοπλισμός του 782 ΛΓΜ με φορτηγά οχήματα 8χ8 νέας γενιάς, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 10 τόνων, εφοδιασμένα με σύστημα διαχείρισης προ­συσκευασμένων φορτίων τύπου PLS (PALET LAND SYSTEM). Τα οχήμα­τα αυτού του τύπου χρησιμοποιούν αντι­καθιστώμενες υδραυλικά πλατφόρμες τύπου Εμπορευματοκιβωτίου (CONTAINER), κατάλληλες για μεταφορά πυρομαχικών, καυσίμων, ύδατος, οχημάτων και γενικών φορτίων προσφέροντας τεράστιες δυνατό­τητες στον τομέα των Στρατηγικών Μετα­φορών. Τέλος, μακροπρόθεσμα θα προγραμματιστεί η αντικατάσταση του στόλου των Μ911 Oshkosh και των TATRA που έχουν αρχίσει να δείχνουν έντονα ίχνη γήρανσης από την εντατική χρήση, καθώς και η χορήγηση ειδικών οχημάτων περισυλλογής που αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν.

Οργάνωση – Δομή

Το 786 ΤΜΕ είναι Μονάδα του Σώματός Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΕΜ) βαθμού ετοιμότητας Α’, οικονομικά και διαχειριστι­κά ανεξάρτητη, και υπάγεται στο ΣΣΜ. Είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 42-13/2007 Πίνακα Οργανώσεως Υλικού (ΠΟΥ) και διαθέτει Διοίκηση και Eπιτελείo δύο Λόχους Αρματοφορέων, Διμοιρία Διοί­κησης και Διμοιρία Συντήρησης. Κάθε Λόχος Αρματοφορέων έχει μια Ομάδα Διοικήσεως και 3 Διμοιρίες Αρματοφορέων. Επίσης διαθέτει 50 Αρματοφορείς δηλαδή σύνολο 100 για το Τάγμα, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πλήρες από πλευράς υλικού και στο 100% της προβλεπόμενης σύνθεσης. Για κάθε όχημα υπάρχει τουλάχιστον ένας οδηγός που είναι συνήθως ΕΜΘ, ή ΕΠΟΠ. Σε περίπτωση πολέμου προβλέπεται η ύπαρξη δυο οδηγών για κάθε όχημα. Η Μονάδα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει συγχρόνως εκατό (100) άρματα μάχης στον πόλεμο και στην ειρήνη, όσα περίπου δηλαδή είναι τα άρματα μάχης και τα ειδικοποιη­μένα οχήματα μιας Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Ενα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ΝΚ 1000/76 είναι ότι οι τροχοί του2ου,3ου, και 4ου άξονα στρίβουν υδραυλικά παίρνοντας εντολή από ειδικό μηχανισμό εγκατεστημένο στον πέμπτο τροχό της κεφαλής. Ακολουθεί τα ίχνη των τροχών της κεφαλής και έτσι το όχημα δύναται να στρίψει επιτόπου σε ελάχιστο χώρο. ( Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Το 1976 ο Στρατός των ΗΠΑ έθεσε τις προδιαγραφές για ένα νέο τροχοφόρο ρυμουλκό όχημα, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να έλκει φορτίο 86.193 kg με τα­χύτητα 70 km/h. Επίσης το όχημα έπρεπε να έλκει το ίδιο φορτίο σε έδαφος με ανω­φέρεια 3% και με ταχύτητα 22,5 Km/h και να μπορεί να εκκινήσει από στάση με το συγκεκριμένο φορτίο σε έδαφος με κλίση 20%.

Η δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος ήταν μία από τις βασικές προϋποθέσεις του οχήματος. Έτσι το όχημα έπρεπε να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα με μέγιστη θερμοκρασία περι­βάλλοντος 52°C και ελάχιστη -32°C χωρίς ειδικό εξοπλισμό και ως -46°C με ειδικό εξο­πλισμό. Τέλος, στις ιδιαίτερες απαιτήσεις περιλαμβάνονταν η μέγιστη δυνατή αξιοπι­στία, η μέγιστη διάρκεια επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και η χρήση επιμέρους συγκροτημάτων και υποσυστημάτων που βρίσκονταν σε μακροχρόνια παραγωγή από τη βιομηχανία και ήταν χαμηλού κόστους.

Αρματοφορέας (Πλήρης) Oshkosh Μ911. ΄Ενα από τα σοβαρότερα μειονεκτήματα του Μ911 είναι η περιορισμένη ορατότητα που προσφέρει η θέση του οδηγού, κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο στους στενούς Ελληνικούς δρόμους και σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Το Σεπτέμβριο του 1976 η Oshkosh κέρδι­σε ένα συμβόλαιο από τον αμερικανικό στρατό για την κατασκευή 747 οχημάτων με το χαρακτηριστικό Μ911, βασισμένα στο πετυχημένο μοντέλο φορτηγού οχήματος πολιτικής χρήσης τύπου F 2365 της ίδιας εταιρείας. Το 1980 το Μ911 επελέγη από την Ταίλάνδη η οποία παρήγγειλε 12 οχήματα, ενώ ακολούθησε το 1989 μια ακόμα παραγγελία για 13 οχήματα και αντίστοιχο αριθμό ρυμουλκούμενων ωφέλιμου φορτί­ου 60 τόνων.

Το 1991 το όχημα επελέγη και από τη Σαουδική Αραβία, η οποία έθεσε μια μεγάλη παραγγελία αξίας 60 εκατ. δολαρίων για 760 Μ911 και αντίστοιχο αριθμό ρυμουλκούμενων.

Επόμενος χρήστης ήταν η Ελλάδα που παρήγγειλε μέσω των πιστώ­σεων FMF, 71 οχήματα Μ911 τα οποία παρελήφθησαν το 1992 και εντάχθηκαν στο ελληνικό οπλοστάσιο.

Η σχεδίαση του οχήματος είναι συμβατική με τον κινητήρα μπροστά, την ολομέταλλη δίθυρη καμπίνα στο κέντρο και τον πέμπτο τροχό ή πέταλο στο πίσω μέρος. Στον στάνταρ εξοπλισμό της καμπίνας περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενη θέση οδηγού, μεταβλητής ταχύτητας υαλοκαθαριστήρες που λειτουργούν με πεπιεσμέ­νο αέρα, σύστημα θέρμανσης 22.000 BTU/h που λειτουργεί με νερό και τέλος σύστη­μα αποπαγοποίησης του κινητήρα για εκκίνηση σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το σύστημα πέδησης λειτουργεί με αέρα και για λόγους ασφαλείας παρέχονται δύο ανεξάρτητα κυκλώματα παροχής πεπιεσμένου αέρα. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του υδραυλικό περιοριστή, που ελέγχεται με το πόδι και επενεργεί στο σύστημα μετάδο­σης, δίνοντας τη δυνατότητα απορρόφησης της ιπποδύναμης του κινητήρα σε πο­σοστό μέχρι και 80% της μέγιστης ισχύος του. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι πλήρως αυτόματο. Πίσω ακριβώς από την καμπίνα το όχημα φέρει δύο βαρούλκα Braden με δυνατότητα έλξης 20.412 kg έκαστο, φώτα εργασίας, εφεδρικό τροχό με γερανάκι ανύψωσης, παροχές αέρα και ηλεκτρικές συνδέσεις για το ρυμουλκούμενο.

Στον προ­αιρετικό εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβανόταν σύστημα κλιματισμού που δεν φέρουν τα οχήματα της Ελληνικής παραγγελίας, που χρησιμοποιούν το σύνολο των διαθέσι­μων φορτηγών TATRA,καθώς και Αρματοφορείς STEYR 40M60 μπορούν να μετα­φέρουν με άνεση και σε ένα δρομολόγιο όλα τα ερπυστριοφόρα οχήματα μιας Τεθωρακισμένης ή Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας. Για την συντήρηση του υλικού διαθέτει μια καλά οργανωμένη Διμοιρία Συντηρήσεως επανδρωμένη με έμπει­ρους τεχνίτες. Η Διμοιρία εκτελεί συντήρη­ση 2ου Κλιμακίου του οργανικού τροχαίου υλικού αλλά και του διαθέσιμου οπλισμού. Για συντήρηση και επισκευές 3ου Κλιμακί­ου απευθύνεται στο 308 ΠΕΒ που βρίσκε­ται σε πάρα πολύ μικρή απόσταση.

Αρματοφορέας (Πλήρης) Steyr MAN 40M60 μεταφέρει TOR-M1. (Φωτ: military-vehicle-photos.com)

Εκπαίδευση

Η Μονάδα έχει την δυνατότητα εκπαί­δευσης οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις ειδικότητες οδηγού Αρματοφορέα και οδηγού βαρέων οχημάτων παντός τύπου, καθώς και τεχνι­τών συντηρήσεως. Η εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τις Ειδικές Οδηγίες Εκπαιδεύ­σεως της Διεύθυνσης Εφοδιασμού Μεταφο­ρών (ΔΕΜ/ΓΕΣ) είναι διάρκειας 10 εβδομά­δων και περιλαμβάνει αντικείμενα θεωρη­τικής και πρακτικής εκπαίδευσης, οδήγη­ση σε φάλαγγα με άδειο και έμφορτο όχημα, φόρτωση-εκφόρτωση, πρόσδεση και ασφάλιση βαρέως υλικού, χειρισμό βαρούλκων περισυλλογής, αντικατάσταση ελαστικών και αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων κατά την διάρκεια της οδή­γησης.

Αποστολή

Αποστολή του Tάγματος είναι να εκτελεί με τους Λόχους Αρματοφορέων μεταφορές τεθωρακισμένων οχημάτων Μονάδων ­Υπομονάδων σε μεγάλες αποστάσεις – Μεταφορές Γ’ Γραμμής – ή εκεί όπου δεν επιτρέπεται να κινηθούν άρματα προς απο­φυγή φθορών στις ερπύστριες τους αλλά και στο οδικό δίκτυο. Επίσης εκτελεί μετα­φορές ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ και αυτοκινούμενων πυροβόλων κάθε τύπου που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός και όλων των νέων οπλικών συστημάτων όπως TOR-Μ1, MLRS ΠΕΠ, ΟSΑK καθώς και των νέων Α/Κ πυρο­βόλων PzH 2000.

Σε περίπτωση που απαι­τηθεί ενισχύει τις Μονάδες Τεχνικού και εκτελεί Περισυλλογή-Μετακομιδή Αρμά­των, ΤΟΜΠ και Πυροβόλων από το Σημείο Βλάβης σε Σταθμό ή Σημείο Περισυλλογής (ΣΠ), Σημείο Μετακομιδής (ΣΜΕΤ), Συνερ­γείο Τεχνικού ή σε Τέρματα Γραμμής Συγ­κοινωνιών (ΤΓΣ) δηλαδή Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Λιμένες. Πρόσφατα επίσης, ανατέθηκε με σχετική διαταγή στη Μονά­δα η εκτέλεση μεταφορών επ’ ωφελεία του πολυεθνικού Στρατηγείου του Γ’ ΣΣ.

Προσωπικό

Το σύνο­λο του Προσωπικού της Μονάδας είναι μόνιμο (ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) και αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση της σημαντικής αποστολής της. Ήταν μια από τις πρώτες Μονάδες του ΕΣ που επανδρώθηκε εξ’ ολοκλήρου από επαγγελ­ματίες και αποτέλεσε Μονάδα-Πιλότο για την εφαρμογή του Θεσμού των ΕΠΟΠ. Ακόμη ΕΠΟΠ που έχουν ειδικότητες Ηλεκτρολόγου Οχημάτων και Τεχνίτη Τροχοφόρων Οχημάτων αποτελεί το Τεχνικό Προσωπικό της Μονάδος.

Aρματοφορέας (Κεφαλή) STEYR 40M60/S40. Η ένταξη σε υπηρεσία των Αρματοφορέων STEYR 40Μ60/540 εισήγαγε τις Στρατηγικές Μεταφορές του ΕΣ σε μια νέα εποχή. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Μετά την εξαγορά του εργοστασίου της STEYR από τη Γερμανική ΜΑΝ το 1999, η αυστριακή εταιρεία συνέχισε να παράγει φορτηγά οχήματα με το λογότυπό της, συγ­χρόνως όμως φρόντισε να εμπλουτίσει την γκάμα της με ορισμένα από τα μεγαλύτε­ρα μοντέλα της μητρικής εταιρείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο τράκτορας ρυ­μούλκησης 40Μ60/S40 6χ6 που δεν είναι άλλος από το γνωστό ΜΑΝ 40.603 DFATX 6χ6 που προέρχεται από τη στρατιωτική σειρά SX2000 της εταιρείας. Τα Ελληνικά οχήματα φέρουν το λογότυπο της STEYR απλά και μόνο επειδή η ΕΛΒΟ είχε συμφω­νία συνεργασίας με την Αυστριακή εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο όχημα ως ΜΑΝ 40.603 DFATX 6χ6 συμμετείχε το 1997 σε διαγωνισμό των Ηνωμέ­νων Αραβικών Εμιράτων μαζί με άλλα 6 κορυφαία οχήματα όπου και αναδείχθηκε νικητής έπειτα από σκληρές και εξαντλητικές δοκιμές.

Το όχημα φέρει ορθογώνια καμπίνα η οποία ανυψώνεται υδραυλικά, αποκαλύπτοντας τον κινητήρα και το κιβώ­τιο μετάδοσης για τη διευκόλυνση των εργασιών συντηρήσεως. Πίσω ακριβώς από την καμπίνα βρίσκονται τα δύο ψυγεία βαρέως τύπου του κυκλώματος ψύξεως του κινητήρα και αμέσως μετά δυο βαρούλκα της Rotzler με ικανότητα έλξης 25 τόνων έκαστο. Αμέσως μετά τα βαρούλκα βρίσκεται ο πέμπτος τροχός ή πέταλο. Το όχημα κινείται από έναν πανίσχυρο τετράχρονο, 10κύλινδρο σε διάταξη V, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα, τύπου D2840 LF. Ο κινητήρας αποδίδει 630 ίππους στις 2.200 στροφές/λεπτό και καλύπτει την προδιαγραφή EURO 2 που αφορά τις εκπομπές καυ­σαερίων. Ο κινητήρας είναι συζευγμένος με μετατροπέα ροπής που ενσωματώνει υδραυλικό επιβραδυντή (Retarder) και ημιαυτόματο κιβώτιο ZF 16S251 με 16 σχέ­σεις εμπροσθοπορείας και 2 όπισθεν. Το σύστημα πέδησης είναι διπλού κυκλώματος με πεπιεσμένο αέρα και εφοδιασμένο με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών. Στον τυποποιημένο εξοπλισμό περιλαμβάνεται ρυθμιζόμενο κάθισμα με αμορτισέρ αέρος για τον οδηγό, ξεχωριστό κάθισμα για τον συνοδηγό και πτυσσόμενο στο κέντρο για τρίτο άτομο, θέσεις για την μεταφορά έως και 4 μελών πληρώματος άρμα­τος μάχης, σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, θυρίδα παρατήρησης στην οροφή και θέσεις μεταφοράς οπλισμού και ατομικών ειδών του προσωπικού.

Υλικό (Σύγκριση Κεφαλών Αρματοφορέων)

Το νέο απόκτημα της Μονάδος, τους Αρματοφορείς STEYR 40Μ60 αποτελεί ότι πιο σύγχρονο έχει να επι­δείξει σήμερα η Ευρωπαϊκή Τεχνολογία στον τομέα των φορτηγών. Τα σχόλια όλων Ειδικών που ασχολούνται με Βαριές Μεταφορές για το νέο υλικό είναι ιδιαίτερα κολακευτικά, σε ότι αφορά την ευκολία οδήγησης στους δύσκολους Ελλη­νικούς δρόμους και την μοναδική άνεση που προσφέρει η πλήρως κλιματιζόμενη καμπίνα. Η τελευταία έχει θέσεις για 6 άτομα – οδηγός, συνοδηγός και 4μελές πλήρωμα άρματος – και δίνει την αίσθηση πολυτελούς αυτοκινήτου στο εσωτερικό της. Οι πολύωρες αποστολές που στο παρελθόν έφερναν τους οδηγούς σε δύσκολες καταστάσεις είναι τώρα ευχάριστες διαδρομές χάρη στην εξαιρετική ορατότη­τα που προσφέρει η θέση οδήγησης, τα τεράστια αποθέματα ισχύος του κινητήρα το χαμηλό επίπεδο θορύβου, το εξελιγμέ­νο σύστημα πέδησης με σύστημα αντι­μπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS), το πλήρες ρυθμιζόμενο κάθισμα με υδραυλική ανάρ­τηση και φυσικά ο κλιματισμός.

Τα Αμε­ρικανικά οχήματα OSHOSH αποδείχθηκαν εξαιρετι­κά σκληρά και αξιόπιστα, αλλά είναι σχεδιασμένα για χρήση σε μεγάλους αυτοκι­νητόδρομους χωρίς απότομες κλίσεις και κλειστές στροφές. Η καμπίνα είναι η μικρότερη που θα μπορούσε να υπάρχει σε όχημα αυτής της κατηγορίας ενώ η θέση οδήγησης χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ορατότητα, κάτι εξαιρετικά δύσκολο για τους στενούς Ελληνικούς δρό­μους και ιδιαίτερα σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος. Ένα ακόμη μειο­νέκτημα που επιδεινώνεται τους καλοκαι­ρινούς μήνες, είναι η υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της καμπίνας – έχει μετρηθεί μέχρι 60ο C – λόγω της ύπαρξης κάτω από αυτήν του κιβωτίου ταχυτήτων της Allison που ενσωματώνει υδραυλικό επιβραδυντή (Retard­er), ένα σύστημα που χρησιμοποιείται στα φορτηγά για τον περιορισμό της ισχύος του κινητήρα. Η συχνή χρήση του τελευ­ταίου σε δρόμους με μεγάλες κατωφέρειες για την αποφυγή της υπερθέρμανσης των φρένων, εκτινάσσει τη θερμοκρασία του λαδιού και κατ’ επέκταση της καμπίνας στα ύψη.

Παρά τα μικροπροβλήματα που αναφέραμε, τα οχήματα χρησιμοποιούνται εντατικά με άριστα αποτελέσματα για τις Στρατηγικές Μεταφορές του Ελληνικού Στρατού για μία και πλέον δεκαετία, χωρίς να παρουσιάσουν μέχρι στιγμής προβλήματα αξιοπιστίας.

Έργο Άξιο Προσοχής της Μονάδος

Μετά την παραλαβή των Oshkosh, η Μονάδα απέδειξε για πρώτη φορά τις πραγματικές της δυνατότητες στην κρίση των Ιμίων, όταν κινητοποιώντας το σύνολο των οχημάτων της μετέφερε κατά την διάρκεια της νύκτας όλο το βαρύ υλικό που προβλεπόταν από τα Σχέδια σε χρόνο 6 ωρών από την λήψη του σήματος, σπά­ζοντας όλα τα ρεκόρ.

Για την αυταπάρνη­ση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν τα Στελέχη και το Προσωπικό στην προ­σπάθεια αυτή, το 786 ΤΜΕ τιμήθηκε με Εύφημο Μνεία από την Ηγεσία του ΓΕΣ. Άλλες σημαντικές αποστολές που έφερε εις πέρας η Μονάδα ήταν η μεταφορά της KFOR στο Κοσσυφοπέδιο, η μεταφορά και η υποστήριξη της ΕΛΔΥΒ στη Βοσνία και της ΕΛΔΑΛ στην Αλβανία, η μεταφορά πολεμικού υλικού στα Σκόπια το 2001 και Στρατιωτικών Τμημάτων για συμμετοχή σε άσκηση στην Βουλγαρία.

Οπως αρμόζει σε κάθε επαγγελματία, ο οδηγός αυτού του οχήματος φροντίζει να απομακρύνει την σκόνη και τις τεράστιες ποσότητες λάσπης που του άφησαν «ενθύμιο» οι μαυροσκούφηδες στην τελευταία του αποστολή… (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Eπίλογος

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι το να οδηγεί κανείς ένα τέτοιο όχημα στους Ελληνικούς δρόμους όπου κυριαρχεί η… παράνοια και ο παραλογισμός είναι πραγ­ματικό κατόρθωμα. Παρόλα αυτά, η Μονάδα αντλεί τη δύναμή της από το έμπειρο προσωπικό της – Στελέχη , Οπλίτες και Μόνιμοι Υπάλληλοι – το οποίο είναι Άριστα εκπαιδευμένο τόσο ως στρατιώτες, όσο και ως οδηγοί και τεχνίτες.

Λεπτομέρεια των 2 βαρούλκων περισυλλογής και του τρόπου σύνδεσης τυης κεφαλής STEYR 40M60/S40 με την πλατφόρμα ΝΚ 1000/76. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Στον καιρό της ειρήνης εργάζονται ακατάπαυστα με γνώμονα την εκτέλεση της αποστολής επ’ωφελεία της Πατρίδος, πολλές φορές υπερβάλλοντας και ρισκάροντας στο βωμό του καθήκοντος.

Το Μ911 κινείται από ένα δίχρονο (!) 8κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα σε διάταξη V, τύπου Detroit Diesel 8V-92 TA-90 που αποδίδει 450 ίππους στις 2100 στροφές/λεπτό.Διακρίνεται ο σωλήνας μεταφοράς των καυσαερίων του κινητήρα στο σύστημα τούρμπο. (Φωτ: roykoymoykoy.blogspot.gr)

Όλο το προσωπικό, έχοντας συναισθανθεί το σοβαρό έργο που εκτελεί είναι πάντοτε έτοιμο και διαθέσιμο για την εκτέλεση κάθε εντολής του Προϊστάμενου Σχηματισμού, που δεν είναι άλλος από το ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΣΜ), το οποίο συνεχώς και αδιάκοπα στηρίζει το έργο της Μονάδος παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΑΤΩΝ
Τύπος
ΑΡ-140/58Τ
Μ747
ΝΚ 1000/76
Μήκος
13,29m
13.30m
14,65m
Μήκος χώρου φόρτωσης
8,92m
8m
9,90m
Πλάτος πλατφόρμας
3,60m
3,50m
3,70m
Ύψος πλατφόρμας
3,45m
2,70m
Ύψος από το έδαφος μέχρι τι χώρο φορτώσεως
1,09m
1,17m
1,15m
Μήκος αρματοφορέα με κεφαλή
20,20m (M911 Oshkosh)
19,80m (M911 Oshkosh)
20,25m (STEYR 40M60)
Βάρος πλατφόρμας
15.500kg
10.500kg
25.500kg
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο
57.500kg
49.500kg
76.000kg
Μέγιστο μικτό βάρος ρυμουλκήσεως
73.000kg
60.000kg
100.000kg
Αριθμός τροχών
16 σε τέσσερις άξονες
16 σε τέσσερις άξονες
32 σε 8 άξονες
Ρεζέρβες
2
1
2
Διαστάσεις ελαστικών
285/70/R19,5
445/65/R19,5
235/75/R17,5
Πίεση ελαστικών
125psi
125psi
125psi
Επιχειρησιακή χρησιμοποίηση
Άρματα Μ48, Μ60, Μ88, Leopard 1, TOMΠ/ΤΟΜΑ, Α/Κ Πυροβόλα
Άρματα Μ48, Μ60, Μ88, Leopard 1, TOMΠ/ΤΟΜΑ, Α/Κ Πυροβόλα

Από τους :

 • Σχη (ΕΜ) Βούγια Α. Κων/νο (Πρώην Διοικητής της Μονάδος)
 • Υπλγο (ΕΜ) Μελά Ιωάννη

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Doukas Gaitatzis

Doukas Gaitatzis

Παρατηρητής και ιστογράφος θεμάτων αμυντικής τεχνολογίας. Δεσμευμένος με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και παθιασμένος με οτιδήποτε στρατιωτικό.

8 Απαντήσεις

 1. Kάποιες διορθώσεις στο κείμενο,το ὁποίο παρεμπιπτόντως ἔχει δημοσιευθεί με την ὑπογραφή του Θανάση Η.Γραμματικοῦ στην «Ἐλληνική Ἄμυνα και Ἀσφάλεια».
  « 18 φορτηγά οχήματα τύπου FAUN 8χ8 ωφέλι­μου φορτίου 10 τόνων ».
  Τα ὀχήματα ἦσαν διαμορφόσεως 6χ6,τύπου L908/54 VA.
  Τα 4 Mack παρελήφθησαν το 1982,και ὅχι το 1986.
  Ὁμοίως,τα Tatra παρελήφθησαν το 1991,πρίν προλάβουν να χρησιμοποιηθοῦν στον πόλεμο του Κόλπου.
  Ὅλα τα ἀνωτέρω ἀποτελοῦν προσωπική γνώση,καθώς,ὡς Θεσσαλονικιός τα ἔχω δεί,ἀλλά και παρατηρήσει,ἰδίοις ὅμμασι.
  Και μία ἕνσταση σχετικά με την ἄνεση που προσφέρουν τα 40Μ60:ἡ κεφαλή τείνει να ταλαντώνεται με ἕνταση ὅταν διέρχεται ἀπό κάποιες ἀνωμαλίες του ὀδοστρώματος,ἀλλά και κατά την ἀναβίβαση σχέσεως σε κάποιες περιπτώσεις,ἰδίως σε ἀνωφέρειες,ὅπως ἔχω δεί στο Δερβένι,την βόρεια ἔξοδο της Θεσσαλονίκης.
  Ἐπίσης,ὅπως μου ἔχουν μεταφέρει ὀδηγοί των ὀχημάτων αὐτῶν,ἠ πυκνή διάταξη των τροχῶν του ἐπικαθημένου,ὁκτώ ἀνά ἄξονα(!),δυσχεραίνουν την κίνηση ἐκτός δρομολογίου,ἰδιαιτέρως σε λασπώδες ἔδαφος.
  Ἡ τάση στην σχεδίαση των ἐπικαθημένων εἶναι πλέον να συγκεντρώνονται οἱ τροχοί στις ἐξωτερικές πλευρές,στο ἴδιο ἴχνος με των τροχῶν του ρυμουλκοῦ.

  1. Αχεροντα ,
   Οι τροχοι σε φορτηγα και επικαθημενα υπαρχουν για να φερουν το αναλογο φορτιο που σχεδιαστηκε το οχημα , συμφωνα με τους κανονισμους κυκλοφοριας βαρεων οχηματων στους οδικους άξονες της Ε.Ε. και οχι επειδη ετσι καπνισε του κατασκευαστη.
   Με εναν απλο υπολογισμο, για το ΤΕΡΑΣΤΙΟ μικτο φορτιο των 100 τονων (=LEO-2HELL) , οι 32 τροχοι (= 32 λαστιχα , 4 σε καθε ενα απο 8 ημι-αξονες ) των 25 βαρέως τύπου πλατφορμων ΝΚ1000-76 επιβαρυνονται με 3,12 τονους Ο ΚΑΘΕΝΑΣ , ηδη στα ορια της αντοχης τους. Εχε υπ’οψιν οτι το μεγιστο επιτρεπομενο μικτο βαρος οχηματος κυκλοφορουντος σε ελληνικο δρομο ειναι οι … 42 τονοι συνολικα (φορτιο + πληρες έλκουν οχημα!) σε οχηματα με 14 τροχους μεγιστο!!! Αρα λοιπον ο Κιολειδης, εφτιαξε τους 25 βαρεις αρματοφορεις , συμφωνα με τις προδιαγραφες που του εδωσε το ΓΕΣ (δες παρακατω) για βαρεα αρματα μαχης που δεν υπηρχαν ακομη στον ΕΣ, αλλα θα εντασσοταν στο μελλον!
   Εαν ξαναμιλησεις λοιπον με ὀδηγους των ὀχημάτων αὐτῶν , να τους θυμισεις :
   Α)το ηδη τεραστιο βαρος που μεταφερουν στο οδοστρωμα, οταν μεταφερουν Λεο-2.
   Β) εαν ειχαν λιγοτερους τροχους θα οργωναν κυριολεκτικα την ασφαλτο με 5-6 τονους ανα τροχο/ελαστικο , ενω στη λασπη θα ειχαμε σκηνες γερμανικης εισβολης ΧΕΙΜΩΝΑ Β’ΠΠ στη Ρωσσια (“ρασπουτίτσα”!).
   Γ) Ο στρατηγικος χαρακτηρας της μοναδας μεταφορων, εγκειται στην ταχεια μεταφορα του βαρεως εξοπλισμου ΕΠΙ ΟΔΩΝ , δηλαδη μεχρι εκει που τελειωνουν αυτες (αντε και σε εναν βατό , στεγνο χωματοδρομο) και οχι μεχρι … τις -λασπερες- θεσεις εξορμησης των τεθωρακισμενων που μεταφερουν. Κανενα λαστιχοφορο οχημα δεν μπορει να μεταφερει τετοιο βαρος στη λασπη , μονο ερπυστριοφορα.
   Οντως , μονο τα Τατρα ηταν φορτηγα 8Χ8 στον ΕΣ. Γνωριζει κανεις αν τα φορτηγα Τατρα 8Χ8 T815 VVN εχουν μηχανικες ομοιοτητες με τα παρομοια oχηματα των RM-70?

   1. Manolis
    Oὔτε οἱ ὀδηγοί,οὔτε ἐγώ στην συγκεκριμένη συζήτηση ἀγνοούσαμε την ἐπιχειρηματολογία που παραθέτεις.
    Κάποιες ἐκ του προχείρου διευκρινήσεις και ἐπισημάνσεις,τώρα.
    Οἱ 100 τόννοι που ἀνέφερες,δέν θα πέσουν ὅλοι στους ἄξονες του ἐπικαθημένου,ἀλλά θα μοιραστοὺν ἀνάμεσα σε αὐτόν και το το ρυμουλκό.
    Στο 40Μ60 οἱ δύο ὀπίσθιοι ἄξονες ἀντέχουν 15 τόννους ἕκαστος βάσει προδιαγραφῶν,ἄν και συνειδητά καταβάλλεται προσπάθεια κατά την σχεδίαση των ζευγμάτων (ρυμουλκό+φορέας) να μήν προσεγγίζεται ἡ μέγιστη τιμή.
    Για να καταλάβεις τώρα τί ἑννοῶ ὅταν λέω «στο ἴχνος» του ρυμουλκοῦ,κοίταξε την διάταξη των ἐπικαθημένων των FAUN SLT-56 του Γερμανικοῦ,και M-1070F του Βρεττανικοῦ Στρατοῦ,και θα καταλάβεις.
    Ἀλλά και ἄν περιοριστοῦμε στον Ε.Σ και στο 786 ΤΜΕ,ἐκεί συνυπάρχουν οἱ ἐπικαθήμενοι φορείς ΑΡ-140/58Τ (Κιολεϊδης),με τους Μ-747, ἀμερικανικῆς προελεύσεως,που ἀμφότεροι ρυμουλκούνται ἀπό τα Oshkosh M-911,και εἶναι της ἰδίας κατηγορίας των 60 τόννων,ἔχουν ἀμφότεροι 16 τροχούς,ἀλλά οἱ πρώτοι σε παράπλευρη διάταξη με 4 ἡμιάξονες,ἐνώ οἰ δεύτεροι σε ἀκολουθοῦσα διάταξη,δλδ στο ἴχνος του ρυμουλκοῦ.
    Ἡ ἀκολουθοῦσα διάταξη ἔχει ἕνα ἀκόμη πλεονέκτημα,ὅτι ἐπειδή ὁ πρώτος ἄξων βρίσκεται πιό μπροστά,βραχύνεται ὁ μοχλοβραχίων ἀνάμεσα στο σάγμα (πέταλο) και τους ἄξονες,με ἀποτέλεσμα αὐξημένη ἀκαμψία του φορέως (λιγώτερη «κοιλιά»).
    Ἀλλά και οἱ συρόμενοι Ρ-80 που ρυμουλκοῦνται ἀπό τα Tatra,ακολουθούσης διατάξεως εἶναι.
    Βλέπεις,φίλε Manolis,και ἄλλοι ἔχουν κάνει τις σκέψεις σου,και ἔχουν καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα.
    Σχετικά με την ἀποστολή και τα ἀκολουθητέα δρομολόγια των ἀρματοφορέων ἔχεις μέν δίκηο,ἀλλά ἡ σκασμένη ἡ ἑλληνικιά παραγματικότητα εἶναι τέτοια,που ἀκόμη και μέσα σε στρατόπεδα ( και πολύ περισσότερο γύρω ἀπό κάποια ἀπό αὐτά) ὑπάρχουν «στέππες» και γίνονται βάλτοι με την βροχή.
    Μερικές φορές δέν γίνεται διαφορετικά,πρέπει ὁ ἀρματοφορέας να μπεί στις «ρασπουτίτσες»,για να γίνει ἡ δουλειά,και κάποιοι ταλαίπωροι πρέπει να την κάνουν.

 2. Γειά σας!

  Δεν είμαι ειδικός στα οχήματα. Υπηρέτησα στη Θήβα (ΚΕΠΒ) το 1981 ως οδηγός ρυμουλκού και αργότερα επέστρεψα σαν εκπαιδευτής και ορχάρχης. Υπήρχαν δυο τεραστια FAUN, ένα σκυλομούρικο και ένα με επίπεδη μούρη. Και τα δυο ήταν γερανοί. Ήταν μονίμως ακινητοποιημένα. Είχα μάθει ότι ήταν δώρο στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Το δεύτερο το έβαλα μπροστά με μια μπαταρία από ένα ΡΕΟ και πήγα με αυτό στο κψμ για τσιγάρα. Το κίνησα ελάχιστες φορές.

  Νομίζω ότι είχα συναντήσει ξανά το ίδιο αυτό όχημα το 1967 στην Κάρυστο, όταν ξεκίνησε η δικτατορία. Ήταν σταματημένο κοντά στο σπίτι μας. Τη νύχτα πήγαμε στο σημείο εκείνο με τον πατέρα μου και ο οδηγός μας άφησε να μπούμε μέσα. Έκαναν τσιγάρο και έπιασαν κουβέντα. Μας ενημέρωσε ότι είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Βέβαια εμείς το ξέραμε, αφού τις προηγούμενες μέρες στις ομήγυρους συζητούσαν για τα διαδραματιζόμενα γεγονότα στην Αθήνα. Κάποια στιγμή πλησίασε ένας αξιωματικός. Σκύψαμε, και όταν απομακρύνθηκε φύγαμε. Δεν ξέρω άν το όχημα έφθασε εκεί οδικώς επειδή ο δρόμος από τη Χαλκίδα μέχρι την Κάρυστο ήταν κακός και στενός με πολλές κλειστές και επικίνδυνες στροφές. Το πιθανότερο είναι ότι έφθασε με το φέρυ μπότ της γραμμής από τη Ραφήνα.

  Αναζήτησα αυτό το όχημα στους χάρτες της google, αλλά είδα ότι το στρατόπεδο είναι εντελώς άδειο. Λείπουν ακόμα και οι αντλίες καυσίμων. Δεν ξέρω τι γίνανε τα οχήματα, πουλήθηκαν σε ιδιώτες; Κάτι τέτοιο μου φαίνεται ότι είχα ακούσει όταν υπηρετούσα πως σχεδιάζανε να κάνουν. Ήθελα να ξέρω άν αυτό το FAUN, με την ίσια μούρη αλλά και το άλλο, υπάρχουν ακόμα, και άν ήταν τα μοναδικά οχήματα στο είδος τους στην Ελλάδα μέχρι το 1981. Δεν βρίσκω ούτε μια φωτογραφία τους. Δεν ξέρω ούτε την ακριβή ονομασία τους. Θα ήθελα αυτές τις πληροφορίες.

  1. Εδώ,ο μόνος σκυλομούρης στρατιωτικός γερανός FAUN L-912,για τον οποίο πάντως αμφιβάλλω άν υπήρχε στην Ελλάδα το 1967

   https://www.scalenews.de/faun-l-912-1976-walkaround-226/

   Εδώ ο κοψομούρης γερανός FAUN L-1212
   http://www.panzerbaer.de/helper/pix/bw_autokran_13t_glw_faun_lk_1212-485-002.jpg

   Tο 1980 παρελήφθησαν στο πλαίσιο της τότε τακτικής (ανά δεκαπεντάμηνο) γερμανικής βοήθειας,τρείς τύποι βαρέων οχημάτων FAUN
   1)29 αρματοφορείς FAUN L-1212,18 δεκάτοννα φορτηγά FAUN L-908,και αριθμός γερανών FAUN L-1212.
   Από τους τελευταίους,ένας μάλλον υπάρχει ακόμη σε στρατόπεδο της Θεσσαλονικης,ενώ ένας εθεάθη πρίν χρόνια σε μάντρα στα Τρίκαλα.

   1. Ευχαριστώ. Από τα στοιχεία που δίνεις βρήκα ότι αυτό που οδήγησα στη Θήβα και πιθανώς εκείνο που είδα στην Κάρυστο ήταν η μοιάζει πολύ με το FAUN L-908 54VA. Δεν ξέρω πως να εισάγω τη φωτογραφία. Είναι εδώ:

    http://miliblog.co.uk/?cat=188

    κλικάρεις την τρίτη εικόνα δεξιά στην πέμπτη σειρά.

    http://miliblog.co.uk/wp-content/gallery/german-postwar-preserved/faun-l908-54va-10ton-6×6-cargo.jpg

    1. Αυτό είναι ακριβώς του τύπου στον οποίο ανήκαν τα 18 δεκάτονα FAUN που αναφέρω:
     Παρελήφθησαν περίπου τον Μάϊο του 1980,και μάλλον είναι απίθανο να υπήρχε τέτοιο όχημα στην Ελλάδα το 1967.
     Μπορείς να περιγράψεις το «σκυλομούρικο»;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.